Lica bez državljanstva

Međunarodnopravna definicija „lica bez državljanstva – apatrida“ je „lice koje nijedna država ne smatra svojim državljaninom u skladu sa svojim zakonom“. To znači da lice bez državljanstva nema državljanstvo nijedne države. Neki ljudi su rođeni bez državljanstva, a drugi su kasnije postali lica bez državljanstva.

Do apatridije može da dođe iz više razloga, uključujući diskriminaciju određenih etničkih ili verskih grupa ili diskriminaciju na osnovu pola; osnivanje novih država i razmenu teritorija između postojećih država, kao i praznine u zakonima o državljanstvu. Bez obzira na uzrok, apatridija ima ozbiljne posledice po ljude u gotovo svim zemljama i svim regionima sveta.

Milioni ljudi širom današnjeg sveta su lišeni državljanstva. Usled toga, često ne mogu da idu u školu, kod lekara, ne mogu da se zaposle, da otvore račun u banci, da slobodno putuju ili čak da stupe u brak – nemaju osnovna prava koja su dostupna ostalima.

UNHCR je 2010. godine pokrenuo globalnu kampanju #IBelong koja za cilj ima iskorenjivanje apatridije u roku od 10 godina.

U saradnji sa nadležnim organima Republike Srbije, UNHCR sprovodi aktivnosti usmerene na sprečavanje pojave i iskorenjivanje apatridije od 2004. godine. U Srbiji ovaj fenomen pogađa pre svega romsku populaciju i interno raseljena lica. UNHCR procenjuje da je u novembru 2020. godine oko 2.050 lica bilo u riziku od apatridije, od kojih oko 253 nije upisano u matičnu knjigu rođenih.

S obzirom na napredak koji je postignut do danas, Republika Srbija je jedna od zemalja koje bi mogle da u potpunosti iskoreniti apatridiju do 2024. godine, čak i ranije. UNHCR i njegovi partneri ostaju posvećeni pružanju podrške daljem pozitivnom razvoju, posebno u vezi sa aktivnošću 6. (Dati status kojim se osigurava zaštita migrantima bez državljanstva i olakšati njihovu naturalizaciju) i aktivnošću 7. (Osigurati upis u matičnu knjigu rođenih radi sprečavanja apatridije) Globalnog akcionog plana za ukidanje apatridije: 2014-2024. (Global Action Plan to End Statelessness: 2014 – 2024).