Nepraćena deca i omladina

Deca čine 40% prisilno raseljenog stanovništva (između 30 i 34 miliona dece). Mladi (od 15 do 24 godine starosti) takođe čine veliki procenat stanovništva pogođenog prisilnim raseljavanjem. Mnogi od njih provešće celo svoje detinjstvo daleko od kuće, ponekad odvojeni od porodice, i izgubiće mogućnosti za obrazovanje, kao i mnoge druge mogućnosti.

UNHCR se zalaže za to da deca, adolescenti i mladi budu zaštićeni od opasnosti i da im se pomogne da ostvare svoja svoja prava tako što će im biti obezbeđeni psihosocijalna podrške i ciljani programi za zadovoljenje njihovih posebnih potreba u pogledu zaštite i razvoja. Radimo sa porodicama, zajednicama, nacionalnim vlastima, drugim međunarodnim i lokalnim organizacijama, kao i sa samom decom, adolescentima i mladima.

UNHCR stavlja poseban fokus na obrazovanje dece izbeglica. U 2019. godini, više od 1,8 miliona dece izbeglica školskog uzrasta (48%) nisu pohađala školu. Na nivou osnovnog obrazovanja, bruto upis izbegličke dece iznosi 77%, dok na nivou srednjoškolskog obrazovanja taj procenat iznosi svega 31%. Samo 3% izbegličke omladine pohađaju visoko obrazovanje. Više informacija možete naći u UNHCR-ovom izveštaju „Zajedno do obrazovanja izbeglica“ (Coming Together for Refugee Education).

Deca izbeglice i migranti u Srbiji imaju pristup svim nivoima obrazovanja i to je zagarantovano Ustavom i nacionalnim zakonom. Srbija je jedna od prvih zemalja koja je početkom 2016. godine počela sa upisom dece izbeglica i migranta u škole. Resorno ministarstvo izradilo je posebna uputstva za uključivanje izbegličke dece u redovno obrazovanje i kao rezultat toga, deca izbeglice i migranti pohađaju nastavu zajedno sa svojim vršnjacima iz Srbije. Najveći broj njih pohađaju osnovnu školu, a manji broj pohađa srednju školu. U 2021. godini, UNHCR će sarađivati sa različitim nacionalnim akterima na uključivanju dece izbeglica i tražilaca azila u sistem tercijarnog obrazovanja.

Obzirom na ograničenje kretanja zbog pandemije, deci izbeglicama i migrantima smeštenim u privatnom smeštaju i u centrima donirani su računari kako bi mogli da prate nastavu zajedno sa vršnjacima iz Srbije.

UNHCR ostvaruje dugogodišnju saradnju sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U poslednjih nekoliko godina, UNHCR i njegov specijalizovani nacionalni partner IDEAS ulažu napore na jačanju nacionalnog sistema zaštite dece izbeglica i azila, naročito u okviru projekta „Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji”. U saradnji sa Ministarstvom izrađene su neobavezujuće Smernice, zasnovane na pravnom okviru Srbije i relevantnim međunarodnim instrumentima i Ministarstvo je podržalo njihovu primenu od samog početka. Smernice predstavljaju detaljna uputstva za stručne radnike u centrima za socijalni rad za postupanje u različitim situacijama, koja uključuju rad sa decom bez pratnje koja su tražioci azila i ulogu socijalnih radnika kao organa starateljstva. Zahvaljujući tim naporima, angažovani su dodatni staratelji i obučeni su za rad sa ovom posebnom grupom dece. UNHCR je zadovoljan što je Ministarstvo prepoznalo vrednost ovog projekta i dalo aktivan doprinos njegovom unapređenju. Krajem 2020. godine, Ministarstvo je integrisalo Smernice u nacionalni sistem dečije zaštite i nastavlja blisku saradnju sa UNHCR-om i IDEAS-om.

U skladu sa svojim strateškim ciljevima, UNHCR je nastavio da širi svoje kontakte sa obrazovnim institucijama na svim nivoima i nastojanja da se angažuju omladinske organizacije i UN volonteri kako bi se povećao pristup mladima.

Više informacija o deci izbeglicama i tražiocima azila možete naći Help.org