Uslovi prihvata

U saradnji sa vlastima i nevladinim organizacijama, UNHCR pruža podršku tražiocima azila u centrima za azil i prihvatnim centrima u okviru različitih projekata pravne, socijalne i psihosocijalne podrške. UNHCR se zalaže za usklađivanje uslova prihvata sa nacionalnim i međunarodnim standardima, sa posebnim fokusom na uslovima smeštaja i uslugama za socijalno ugrožene grupe (deca bez pratnje, stariji, žrtve nasilja, itd.).

Od 2015. godine, uz pomoć Vlade, nevladinog sektora i međunarodne zajednice, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, organ koji je u skladu sa zakonom nadležan za smeštaj i upravljanje prihvatnim objektima, povećao je kapacitete centara sa 500 na oko 6.000 mesta. Na teritoriji Republike Srbije postoji šest centara za azil i 11 prihvatno/tranzitnih centara.

U saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, UNHCR nadgleda uslove prihvata i nastoji da ih uskladi sa važećim nacionalnim, međunarodnim i UN standardima. Zajednički izveštaj o uslovima prihvata objavljuje se jednom kvartalno na veb stranicama Komesarijata za izbeglice i migracije i na informativnom portalu UNHCR-a.

UNHCR nastavlja da pruža podršku Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i stručnim radnicima da u potpunosti odgovore na potrebe dece tražilaca azila i izbeglica, u skladu sa najboljim interesima dece. Podrška Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice uključuje, između ostalog, unapređenje pet stambenih objekata i dva centra za azil namenjena za smeštaj dece bez pratnje i odvojene dece.