Pristup teritoriji i azilna procedura

Jedno od osnovnih prava utvrđenih Konvencijom o statusu izbeglica iz 1951. godine i relevantnim evropskim pravnim instrumentima je to da svi koji beže od rata i progona u svojoj zemlji porekla treba da imaju pristup teritoriji zemlje. Zemlje ne bi trebalo da izriču kazne za ilegalan ulazak i boravak na teritoriji zemlje izbeglicama, pod uslovom da se izbeglice prijave vlastima i imaju dobar razlog za ilegalni ulazak u zemlju ili boravak u zemlji. Zemlje, takođe, treba da omoguće nesmetan pristup postupku azila.

Iako je balkanska ruta de facto zatvorena početkom marta 2016. godine, mešovito kretanje izbeglica i migranata i dalje je prisutno. U 2024. godini, izbeglice i migranti pristižu jednim od glavnih migracionih puteva ka Evropskoj uniji i ulaze u Republiku Srbiju najčešće iz Severne Makedonije, Rumunije i Bugarske.

UNHCR i njegovi partneri sistematski prikupljaju informacije o novim dolascima, identifikuju najugroženije kategorije i upućuju ih na odgovarajuće službe, pri čemu se fokusiraju na lica kojima je potrebna međunarodna zaštita. U posebnom fokusu operacije u Srbiji i dalje su deca bez pratnje, njihova zaštita i uključivanje u društvo, kao i uključivanje u sistem tercijarnog obrazovanja.