Naša misija

U vidu nadgradnje na Globalni dogovor o izbeglicama (Global Compact on Refugees) iz 2018. godine i obećanja datih na Globalnom forumu o izbeglicama (GRF) u decembru 2019. godine, Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice u Republici Srbiji nastavlja da podržava Vladu Republike Srbije u sledećim oblastima:

  1. Jačanje nacionalnog sistema azila, obezbeđivanje odgovarajućih postupaka azila, promovisanje pravičnog i efikasnog sistema azila i zagovaranje prava izbeglica i tražilaca azila. Zagovaranje za poboljšano upravljanje mešovitim migracijama i uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja granicama koji će biti osetljiv na potrebe za zaštitom,

  2. Pružanje zaštite najugroženijim grupama izbeglica i tražilaca azila sa posebnim fokusom na decu bez pratnje,

  3. Unapređenje različitih aspekata inkluzije i integracije lica kojima je odobrena međunarodna zaštita u zemlji,

  4. Jačanje ekonomskog osamostaljivanja lica o kojima brine UNHCR, pomoću ekonomskog uključivanja i integracije u sistem redovnog obrazovanja,

  5. Podrška vlastima namenjena za osiguranje odgovora na osnovne potrebe i pružanje neophodnih usluga,

  6. Institucionalna saradnja u cilju unapređenja inkluzije i integracije lica kojima je odobrena međunarodna zaštita u zemlji,

  7. Rešavanje problema lica kojima preti rizik od apatridije i sprečavanje ponovnog nastanka rizika od apatridije, kao i kontinuirano zalaganje za zakonodavne izmene,

  8. Primena trajnih rešenja za najugroženije izbeglice iz bivše SFR Jugoslavije u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja,

  9. Iznalaženje rešenja za najugroženija interno raseljena lica.