Tražioci azila

Tražilac azila je lice o čijem zahtevu za azil tek treba da se odluči. Svake godine oko jedan milion ljudi zatraži azil.

Uspostavljeni su nacionalni sistemi azila u okviru kojih se utvrđuje ko ispunjava uslove za međunarodnu zaštitu. Međutim, za vreme masovnih kretanja izbeglica, koji su obično posledica sukoba ili nasilja, nije uvek moguće ili neophodno obaviti individualni razgovor sa svakim tražiocem azila koji pređe granicu. Takve grupe izbeglica često se nazivaju „prima facie“ izbeglice.

U UNHCR-u verujemo da svako ima pravo da traži azil od progona i činimo sve što je u našoj moći da zaštitimo one kojima je potreban azil.

Krajem 2019. godine, na svetu je bilo približno 4,2 miliona ljudi koji su čekali odluku o svom zahtevu za azil. Više informacija i najnovije statističke podatke možete naći u godišnjem izveštaju o trendovima azila (Asylum Trends).

U 2020. godini, 2.830 lica izrazilo je nameru da zatraži azil u Republici Srbiji, što je smanjenje broja u odnosu na 2019. godinu. Najveći broj njih su državljani Irana, Iraka i Sirije. Od tog broja, 144 njih odlučilo je da pokrene formalni postupak azila i podneli su zahtev za azil Kancelariji za azil. Na kraju godine, međunarodna zaštitu u Republici Srbiji dobilo je 28 lica (16 lica dobilo je status izbeglice i 12 lica dobilo je supsidijarnu zaštitu).

Više informacija o tražiocima azila možete naći na Help.org ili u našim brošurama sa uputstvima o tome kako zatražiti azil u Srbiji na engleskom, farsi i arapskom jeziku.