Global Refugee Forum sikrer bedre kollektiv handling for inklusion af flygtninge, uddannelse og jobs

Det første Global Refugee Forum nogensinde resulterer i mere end 770 tilsagn om at øge indsatserne for flygtninge og deres værtslande.

Topmødet mellem regeringer, internationale finansielle organisationer og udviklingsbanker, forretningsledere, humanitære udviklingsaktører, flygtninge og repræsentanter fra det civile samfund har sikret en bred vifte af vigtige bidrag, der skal hjælpe og støtte flygtninge i deres nærområder, især med specifikke bidrag, der omhandler langvarig støtte til inklusion af flygtninge.

Alt i alt er der blevet præsenteret 770 bidrag på tværs af de 3.000 deltagere til mødet og i alt 750 delegationer. Disse bidrag omhandler alt fra jobskabelse til adgang til uddannelse for flygtninge, nye politiske tiltag, genbosættelse via kvoteflygtningesystemet, bæredygtig energi, infrastruktur samt bedre støtte til flygtninges nærområder og værtslande.

Markant støtte kom fra regeringer, den private sektor, det civile samfund, flygtningegrupper, sportsorganisationer og trossamfund – og partnerskaberne på tværs er altafgørende for et succesfuldt resultat for flygtninge, deres nærområder og værtslande.

Det fulde overblik over alle bidrag kan findes her. Flere bidrag forventes i den nærmeste fremtid, og for at holde øje med fremskridtene er der fastsat målbare indikatorer, eksempelvis i forhold til antallet af jobs og uddannelsespladser, der er etableret, samt i forhold til reduceringen af fattigdomsniveau. Om 2 år vil der blive afholdt et møde for at gøre status.

”Den offentlige opbakning til asyl og flygtningebeskyttelse har vaklet i de seneste år. I mange tilfælde har de samfund, der huser flygtninge, følt sig ladt i stikken eller glemt,” siger FN’s Flygtningehøjkommissær Filippo Grandi. ”Men flygtningesituationer er kun ’kriser’, når vi lader dem ende sådan ved at fokusere på kortsigtede løsninger, ved ikke at arbejde sammen på tværs af sektorer, og ved at negligere de samfund, som flygtningene ankommer til. Vi har ved dette topmøde set en afgørende ændring, hvor de langsigtede løsninger er blevet sat i centrum.”

Ved Global Refugee Forum blev der givet tilsagn om en række store, finansielle bidrag. Verdensbanken (World Bank Group) gav tilsagn om et bidrag på 2,2 mia. USD, svarende til mere end 14,8 mia. kroner, der vil komme i spil over de næste tre år for flygtninge og deres værtsssamfund i lavindkomst-lande. En lignende bidrag kom fra Den Interamerikanske Udviklingsbank (the Inter-American Development Bank) på 1 mia. USD, svarende til mere end 6,7 mia. kroner. En bred vifte af stater og andre interessenter forpligtede sig ligeledes til at bidrage med økonomisk støtte til flygtninge og deres værtssamfund med over 2 mia. USD, svarende til mere end 13,4 mia. kroner.

Disse bidrag er rettet mod at styrke inklusionen af flygtninge og sikre langvarige løsninger i værtslandene, og det er hermed en anerkendelse af de udfordringer, som værtslandene står overfor – at majoriteten af verdens 25,9 millioner flygtninge lever i eksil i årevis eller, i nogle tilfælde, årtier.

Den private sektor gav tilsagn om en bredere vifte af bidrag til at støtte mennesker tvunget på flugt end nogensinde før. Der er stor opbakning til at skabe jobs for flygtninge, hvilket er afgørende for, at flygtninge kan beholde deres værdighed og samtidig bidrage til de samfund, der huser dem. Udover bidrag til humanitært og udviklingsarbejde gav virksomheder og privatssektor-koalitioner et bidrag på 250 mio. USD, svarende til næsten 1,7 mia. kroner. Det forventes, at minimum 15.000 jobs vil blive skabt til flygtninge gennem disse initiativer. Dertil kommer et løfte om godt 125.000 timers pro bono juridisk rådgivning og hjælp til flygtninge og statsløse.

Global Refugee Forum havde seks fokusområder: Uddannelse, jobs, energi og kritisk infrastruktur, mere jævnbyrdig ansvarsfordeling, beskyttelse af flygtninge samt løsninger, såsom genbosættelse. De fleste løfter blev givet inden for beskyttelse af flygtninge og uddannelse, hvor førstnævnte hovedsageligt bestod af forslag til lovændringer for at promovere inklusion. Løfterne på uddannelsesområdet bestod især af støtte til at sikre endnu flere flygtningebørn adgang til kunne gå i skole og hermed forbedre deres fremtidsudsigter.

Et hovedtema var også, hvordan man kan skabe de bedste forhold for en sikker og frivillig tilbagevenden for flygtninge. Et antal oprindelseslande har på topmødet forpligtet sig på en række punkter, relateret til frivillig repatriering og re-integration af flygtninge og andre fordrevne grupper.

Global Refugee Forum er et afgørende element i den nye globale flygtningeaftale, som blev underskrevet af FN’s medlemslande i december 2018 i New York. Det næste Global Refugee Forum vil finde sted om fire år i år 2023.