Odpoveď na potreby zraniteľných osôb v azylovom systéme | Viac pozornosti pre žiadateľov o azyl so špecifickými potrebami

Žiadatelia o azyl sú jednou z najzraniteľnejších skupín ľudí na svete. Ale aj medzi nimi sa nachádzajú jednotlivci, ktorí čelia ešte väčším rizikám a problémom. Medzi takéto osoby patria napríklad siroty alebo deti, ktoré boli odlúčené od svojich rodičov, ľudia trpiaci psychologickými problémami, matky a otcovia, ktorí sami vychovávajú svoje deti, obete obchodovania s ľuďmi […]

Žiadatelia o azyl sú jednou z najzraniteľnejších skupín ľudí na svete. Ale aj medzi nimi sa nachádzajú jednotlivci, ktorí čelia ešte väčším rizikám a problémom. Medzi takéto osoby patria napríklad siroty alebo deti, ktoré boli odlúčené od svojich rodičov, ľudia trpiaci psychologickými problémami, matky a otcovia, ktorí sami vychovávajú svoje deti, obete obchodovania s ľuďmi alebo ľudia, ktorí prežili sexuálne alebo rodové násilie.

Títo jednotlivci zvyčajne nemôžu presadzovať svoje záujmy vo vlastnom mene. Národné azylové systémy sú zároveň zriedka schopné identifikovať osoby so špeciálnymi potrebami a zabezpečiť im potrebnú sociálnu a psychologickú podporu, ktorá by bola osobitne prispôsobená každému jednotlivcovi. Keďže počas konania o priznanie právneho postavenia utečenca nie sú takéto osoby schopné, v dôsledku osobitnej situácie v ktorej sa nachádzajú, poskytnúť všetky požadované informácie jasným spôsobom, nie sú úradmi správne identifikované a nie je im poskytnutá pomoc. Ich nesprávna identifikácia môže v konečnom následku zapríčiniť nedôsledné preskúmanie ich žiadostí o azyl.

Reakciou na túto situáciu je projekt „Odpoveď na potreby zraniteľných osôb v azylovom systéme“ („Response to Vulnerability in Asylum“), ktorý UNHCR spustilo v strednej Európe, konkrétne v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a taktiež v Spojenom kráľovstve. Projekt má za cieľ zlepšiť spôsob identifikácie zraniteľných osôb medzi žiadateľmi o azyl ako aj spôsob poskytovania na mieru šitej právnej, sociálnej, psychologickej a lekárskej pomoci. Tento projekt spolufinancuje Európska Únia a zameriava sa na:

  • mapovanie aktuálnej praxe, politík a legislatívy v jednotlivých krajinách;
  • identifikáciu osvedčených postupov a ponaučení;
  • identifikáciu medzier a oblastí, ktoré si vyžadujú viac pozornosti;
  • získavanie informácií a spätnej väzby od zraniteľných žiadateľov o azyl a na ich základe analyzovanie súčasnej situácie, v ktorej sa nachádzajú;
  • organizovanie školení pre vládnych úradníkov za účelom skvalitnenia spôsobu, akým národné azylové systémy reagujú na špecifické potreby zraniteľných žiadateľov o azyl;
  • vypracovanie štandardných operačných postupov, ktorých účelom bude poskytnúť praktické rady na implementáciu politík a legislatívy v danej oblasti; a
  • vybudovanie aktívnej spolupráce medzi občianskou spoločnosťou založenej na pravidelnej výmene informácií a skúseností a efektívnej koordinácii aktivít.

„Odpoveď na potreby zraniteľných osôb v azylovom systéme“ buduje na úspechoch dvoch predchádzajúcich projektov („Projekt zameraný na zvyšovanie a hodnotenie kvality azylových systémov“ a „Projekt ďalšieho rozvoja kvality azylového konania“), na základe ktorých sa zlepšila kvalita azylových konaní v zúčastnených štátoch a zároveň sa vytvorili národné mechanizmy zabezpečujúce hodnotenie kvality azylových systémov.

Výsledky projektu sa následne predložia Európskemu podpornému úradu pre azyl a členským štátom EÚ, ktoré sa na projekte nezúčastňujú, a na úrovni EÚ prispejú k procesu harmonizácie 27 rôznych národných azylových systémov.