UNHCR v Slovenskej republike | UNHCR v Slovenskej republike

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Slovenskej republike bol založený v októbri 1993 a konkrétnu pomoc utečencom a žiadateľom o azyl začal poskytovať od 1. januára 1994.

Prvoradým cieľom UNHCR je zabezpečiť ochranu práv a blaho utečencov. UNHCR sa usiluje zabezpečiť, aby každá osoba mala právo vyhľadávať azyl, nájsť bezpečné útočisko v inej krajine alebo sa dobrovoľne vrátiť domov.

Úlohy UNHCR sú určené štatútom organizácie, Dohovorom o právnom postavení utečencov z roku 1951 a Protokolom z roku 1967.

UNHCR poskytuje utečencom ochranu a pomoc na základe ich potrieb a bez ohľadu na ich rasu, náboženstvo, politické názory a pohlavie. Pri všetkých svojich aktivitách venuje UNHCR pozornosť zraniteľným skupinám, obzvlášť potrebám detí a presadzuje rovnaké práva pre ženy a dievčatá.

UNHCR sa zasadzuje za účasť utečencov na rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú ich život a potrebu konzultovať ich názory.

Pri svojom úsilí ochraňovať utečencov a pomáhať pri riešení ich problémov, UNHCR spolupracuje so štátnymi orgánmi a s mimovládnymi organizáciami.

Zameriava sa najmä na:

  • zabezpečenie prístupu utečencov na územie Slovenskej republiky a k azylovému konaniu, nepretržité monitorovanie a zlepšovanie životných podmienok utečencov, na zabezpečenie toho, aby sa s utečencami zaobchádzalo s rešpektom, berúc ohľad na ich vek, pohlavie, iné rozdielnosti a osobitné potreby,
  • na zabezpečenie spravodlivého a účinného azylového konania, na to, aby azylová legislatíva a práca úradov, ktoré sa  zaoberajú azylovou problematikou boli v súlade s medzinárodnými právnymi štandardmi,
  • na hľadanie dlhodobých riešení prostredníctvom fungujúcej integrácie a presídľovania a na vytvorenie priateľskej spoločenskej atmosféry voči utečencom a odmietanie xenofóbnych a rasistických postojov.
  • Všetky aktivity UNHCR v Slovenskej republike prebiehajú v úzkej súčinnosti s Regionálnym zastupiteľským úradom UNHCR pre strednú Európu, ktorý má sídlo v Budapešti. Regionálny Zastupiteľský úrad koordinuje aktivity aj ďalších stredoeurópskych krajín, včítane Poľska, Českej republiky, Maďarska, Slovinska, Rumunska a Bulharska.

Súvisiace materiály

Dohoda medzi Vládaou SR a UNHCR