Čo robíme

UNHCR sa v strednej Európe usiluje zabezpečiť, aby žiadatelia o azyl mali prístup na územie, k  spravodlivému a efektívnemu azylovému konaniu a k primeraným podmienkam prijatia. UNHCR zároveň presadzuje efektívnu integráciu osôb so štatútom utečenca do hostiteľskej spoločnosti alebo ich presídlenie v prípade, že nie je možné, aby zostali v krajine, v ktorej hľadali útočisko prvýkrát. UNHCR sa okrem toho v súlade so svojím mandátom aktívne zúčastňuje mapovania problému absencie štátneho občianstva v regióne a ochrany osôb bez štátnej príslušnosti. Lobuje za rozvoj a posilnenie adekvátnych štátnych právnych rámcov zameraných na riešenie tohto problému a znižovanie počtu osôb bez štátnej príslušnosti.

Cieľom úradu UNHCR je zabezpečiť, aby boli vysídlené osoby v centre procesu prijímania rozhodnutí týkajúcich sa ich ochrany a sociálnej pomoci v rámci všetkých programov podpory a ochrany. Preto realizuje stratégiu zameranú na zohľadňovanie špecifík osôb pod ochranou UNHCR založených na ich veku, pohlaví a iných rozdielnostiach a každoročne navštevuje väzobné a prijímacie zariadenia, ako aj utečencov v ich domovoch s cieľom dozvedieť sa viac o ich starostiach a potrebách. UNHCR venuje osobitnú pozornosť špecifickým potrebám zraniteľných skupín vysídlených osôb, ku ktorým patria deti, ženy, starší ľudia a osoby so zdravotným postihnutím.

UNHCR v strednej Európe zároveň informuje zainteresovanú verejnosť o problémoch utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti. Na tento účel vydáva tlačové a elektronické informácie, ako napríklad internetové stránky, vo všetkých krajinách regiónu. Okrem toho úzko spolupracuje s médiami a usiluje sa vysvetliť potreby vysídlených osôb na celom svete a osôb hľadajúcich ochranu v strednej Európe.