Dohľad nad podmienkami prijímania | Normy pre životné podmienky

Podmienky prijímania inými slovami znamenajú spôsob, akým štát zaobchádza s utečencami od chvíle, keď podajú žiadosť o azyl. Podmienky prijímania zahŕňajú prístup k informáciám na hranici, životné podmienky v utečeneckých strediskách, prístup k právnemu poradenstvu, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu, dĺžku azylového konania či slobodu pohybu.

Na základe medzinárodných a regionálnych ľudských práv a nástrojov utečeneckého práva sú štáty povinné rešpektovať a zabezpečiť ľudské práva každého človeka, ktorý sa nachádza na ich území alebo v ich jurisdikcii. To znamená, že musia poskytovať adekvátne podmienky prijímania v súlade s medzinárodnými normami.

V praxi však majú štáty určitý priestor na zváženie toho, aké formy a druhy podpory utečencom a žiadateľom o azyl poskytnú. Niektoré zabezpečujú len minimálnu úroveň zaobchádzania, kým iné štáty poskytujú širokú škálu práv a výhod. Štáty okrem toho majú často rozdielnu predstavu o tom, čo znamenajú alebo neznamenajú minimálne normy a podmienky.

Úrad UNHCR sa preto v súlade so svojím mandátom usiluje zaručiť, aby mali podmienky prijímania, ktoré štáty poskytujú utečencom a žiadateľom o azyl, adekvátnu úroveň a boli v súlade s medzinárodnými normami. Na tento účel samostatne i prostredníctvom partnerských mimovládnych organizácií v krajinách regiónu priebežne monitoruje podmienky prijímania a zasadzuje sa o ich zlepšenie v prípade, že nespĺňajú medzinárodné normy.

Monitorovanie sa týka viacerých aspektov vrátane času, ktorý musia žiadatelia stráviť v zaistení, všeobecných životných podmienok vo väzobných, prijímacích, ubytovacích a iných zariadeniach, kvalifikácie personálu a tlmočníkov pomáhajúcich utečencom a žiadateľom o azyl, poskytovania kvalitného vzdelania školopovinným deťom a kvality zdravotnej starostlivosti.

Úroveň prijímacích štandardov môže ovplyvniť šance na budúcu integráciu. UNHCR preto považuje za veľmi dôležité, aby mali žiadatelia o azyl v priebehu konania zabezpečené adekvátne životné podmienky a aby sa mohli zúčastňovať jazykovej výučby a spoločenských aktivít. UNHCR v závislosti od dĺžky azylového konania nabáda štáty k tomu, aby žiadateľom o azyl umožnili zarábať si na vlastné živobytie.

Sexuálne a rodové násilie

Stratégia zameraná na prevenciu a riešenie sexuálneho a rodového násilia vo vysídlených komunitách.

Zaistenie

Presadzovanie nulového zaisťovania, monitorovanie životných podmienok a prístupu k právnemu poradenstvu.

Program zameraný na zohľadňovanie špecifík osôb pod ochranou UNHCR založených na ich veku, pohlaví a iných rozdielnostiach

Získajte informácie o starostiach a potrebách utečencov a žiadateľov o azyl od nich samotných.

Prijímacie azylové zariadenia

Monitorovanie kvality života, služieb a plnenia osobitných potrieb.