Fakty a čísla | Pohľad na čísla

Fakty a čísla sú rozhodujúcim faktorom pri plánovaní operácií UNHCR a aj v prípadoch, keď treba riešiť nečakané krízové situácie. Štatistické oddelenie ústredia UNHCR v Ženeve pravidelne monitoruje údaje o utečencoch, žiadateľoch o azyl, vnútorne vysídlených osobách a osobách bez štátnej príslušnosti. Údaje sa zverejňujú každoročne v júni v správe Globálne trendy. Rozpočet zostavuje oddelenie vzťahov s darcami a oddelenie zhromažďovania  zdrojov, pričom oddelenie manažmentu ľudských zdrojov vedie detaily ohľadom zamestnancov organizácie.

Regionálny zastupiteľský úrad UNHCR pre strednú Európu zbiera a spracováva mesačné údaje a čísla rovnako na regionálnej ako aj národnej úrovni od úradov, ktoré sa problematikou utečencov v príslušných siedmich krajinách zaoberajú. Zozbierané údaje sa analyzujú z dôvodu identifikácie aktuálnych trendov a zmien, pričom sa berie do úvahy počet žiadostí o azyl, krajinu pôvodu a typ medzinárodnej ochrany, o ktorú sa žiada alebo je udelená.Analýza zahŕňa aj situáciu zraniteľných skupín, maloletých bez sprievodu rovnako ako aj obetí obchodovania s ľuďmi. Analýzy umožňujú jednotlivým oddeleniam úradov – právnemu, programu a plánovania a styku s verejnosťou  monitorovať vývoj situácie v regióne a plánovať operácie, rozpočet a personálne obsadenie  na regionálnej aj národnej úrovni.

V celosvetovom meradle, UNHCR operuje s ročným rozpočtom takmer 3,59 miliardy USD vyčlenených na rok 2012. Tento rozpočet sa však môže meniť na základe reálnych potrieb vysídlených osôb, ktoré potrebujú pomoc. Rozpočet na rok 2012 dosahuje v strednej Európe výšku 11,1 milióna USD, pričom jeho súčasťou je aj Evakuačné tranzitné centrum v Slovenskej republike ako aj monitorovanie podmienok v záchytných azylových zariadeniach v celom regióne.

V posledných rokoch UNHCR vyčleňuje viac zdrojov na operácie v teréne, pričom výdavky na zamestnancov a administratívu sa znižujú. V súčasnosti má UNHCR 7.680 zamestnancov, z ktorých 85% pracuje priamo v teréne vo viac ako 125 krajinách v 135 regionálnych alebo národných úradoch a v 279 úradoch v teréne.

Regionálny zastupiteľský úrad UNHCR pre strednú Európu so sídlom v Budapešti zamestnáva 60 pracovníkov a zastrešuje sedem krajín strednej Európy.

Okrem Regionálneho zastupiteľského úradu UNHCR ma od okru 2008 v Budapešti sídlo aj Globálne servisné centrum UNHCR. Servisné stredisko zamestnáva 230 osôb, ktoré pracujú v oblasti financií, ľudských zdrojov, účtovníctva, riadenia dodávok a vzdelávania.

Svetová populácia v číslach

Najnovšie údaje o počte utečencov, žiadateľov o azyl, vnútorne vysídlených osobách, navrátilcoch a osobách bez štátnej príslušnosti v regióne, aktualizované každý rok.

Štatistiky

Tu nájdete najnovšie štatistiky a trendy na celosvetovej, regionálnej aj národnej úrovni.

Darcovia

Pozrite sa, kto prispieva na operácie UNHCR a ktoré krajiny sú v desiatke najlepších.