Presídlenie | Nový začiatok v tretej krajine

Niektorí utečenci sa nemôžu alebo nechcú vrátiť domov, pretože po návrate by im hrozilo znova prenasledovanie. Mnohí z nich sa okrem toho nachádzajú v nebezpečnej situácii alebo majú osobitné potreby, ktoré nemožno riešiť v krajine, v ktorej hľadali azyl prvýkrát.

UNHCR za takýchto okolností pomáha presídliť utečencov do tretej krajiny, čo predstavuje jediné bezpečné a naozaj trvalé riešenie. Úrad UNHCR v globálnom meradle zvyčajne určí približne jedno percento utečencov na presídlenie. Krajina presídlenia poskytne utečencovi právnu a fyzickú ochranu vrátane prístupu k občianskym, politickým, ekonomickým, sociálnym a kultúrnym právam, ktoré sú podobné ako práva občanov tejto krajiny. Utečenci by mali mať aj možnosť časom získať občianstvo danej krajiny.

Presídlenie je skúsenosť, ktorá človeku zmení život. Je zároveň výzvou i odmenou. Utečenci sa často presídlia do krajiny, ktorej spoločnosť, jazyk a kultúra sú úplne odlišné a pre utečencov nové. Úsilie o ich efektívne prijatie a integráciu je prospešné pre presídlených utečencov i pre prijímajúcu krajinu. Vlády a mimovládne organizácie poskytujú služby zamerané na uľahčenie ich integrácie, ako je napríklad kultúrna orientácia, jazykové a odborné vzdelávanie, ako aj programy na podporu prístupu k vzdelaniu a zamestnaniu.

V súčasnosti sa presídľovacích programov úradu UNHCR zúčastňuje len malý počet štátov. Krajinou s najväčším počtom presídlení sú Spojené štáty americké, veľký počet miest však každoročne poskytuje aj Austrália, Kanada a severské krajiny. V uplynulých rokoch sme zaznamenali zvýšený počet krajín zúčastňujúcich sa na programoch presídlenia v Európe a Latinskej Amerike.

Regionálne zastúpenie úradu UNHCR sa v siedmich krajinách strednej Európy zasadzuje o vytvorenie menších programov presídlenia. Niektoré krajiny v tomto regióne už prijali prvé opatrenia smerujúce k dosiahnutiu tohto cieľa.

Rumunsko a Slovensko založili Evakuačné tranzitné strediská v mestách Timisoara (Rumunsko) a Humenné (Slovensko). Tieto zariadenia slúžia na evakuáciu utečencov, ktorým hrozí vážne nebezpečenstvo v krajine, v ktorej hľadali útočisko prvýkrát. Kým sa vybaví proces ich presídlenia a ďalší transport, tieto zariadenia im zabezpečia šancu na život v bezpečnom prostredí na mieste, kde sú k dispozícii aj služby a pomoc. Obe zariadenia okrem toho krajinám presídlenia ponúkajú stabilné miesto, kde sa môžu vykonávať procesy týkajúce sa presídlenia, ako napríklad pohovory, jazykové kurzy a kurzy kultúrnej orientácie.

Obe strediská spolufinancuje úrad UNHCR, ktorý zároveň poskytuje odborné poradenstvo v otázkach správy a ochrany.

UNHCR sa v strednej Európe zúčastňuje aj projektu EUREMA. Utečenci, ktorým bol ich štatút priznaný na Malte, sa v rámci tohto projektu premiestňujú do iných členských krajín EÚ.

Evakuačné tranzitné centrum v Humennom

Bezpečné riešenie pre utečencov, ktorých treba evakuovať skôr, ako sa vybaví ich presídlenie. Nachádza sa na Slovensku.

Evakuačné tranzitné centrum v Temešvári

Evakuačné zariadenie v Rumunsku, prvé svojho druhu v Európe, kde sú utečenci v bezpečí, kým čakajú na presídlenie.