Osoby bez štátnej príslušnosti | Zložitá situácia osôb bez štátnej príslušnosti

Štátna príslušnosť je právny zväzok medzi štátom a občanom, ktorý každému občanovi poskytuje identitu a umožňuje využívať širokú škálu práv.

Napriek existencii právnych noriem medzinárodného práva zaoberajúcich sa získaním, stratou alebo odoprením občianstva, je v súčasnosti vo svete viac ako 12 miliónov osôb bez štátnej príslušnosti. Osobou bez štátneho občianstva sa možno stať z rôznych dôvodov ako je napríklad konflikt právnych noriem, prevod územia, zákony o manželstve, administratívna prax, diskriminácia, nedostatky v registrácii narodených detí, denacionalizácia a vzdanie sa štátneho občianstva.

Skutočnosť, že niekto je osobou bez štátnej príslušnosti, veľmi sťažuje život každého človeka. Byť príslušníkom určitého štátu je dôležité na to, aby sa každý mohol zapojiť do spoločenského života a využívať všetky ľudské práva. Okrem toho, niektoré práva ako napríklad volebné právo, majú iba občania konkrétneho štátu. Osoby bez štátnej príslušnosti často nemajú možnosť získať žiadne doklady totožnosti, môžu byť zaistení a môže im byť odoprený prístup k vzdelaniu alebo zdravotnej starostlivosti alebo majú problém zamestnať sa.

V niektorých prípadoch osoby bez štátnej príslušnosti môžu byť aj utečencami. Tieto dve skupiny ľudí sa však od seba odlišujú. UNHCR má od roku 1995 mandát, na základe ktorého spolupracuje s vládami jednotlivých krajín pri predchádzaní zvyšovania počtu osôb bez štátnej príslušnosti, pri riešení prípadov, ktoré sa už vyskytli a pri ochrane práv týchto osôb.

V krajinách strednej Európy sa v globálnom porovnaní vyskytuje pomerne malý počet prípadov absencie štátnej príslušnosti. Hoci aktuálne štatistické údaje z jednotlivých štátov nemáme k dispozícii, na Slovensku a v Poľslu žije približne 1000 osôb bez štátnej príslušnosti. V Slovinsku boli tisícky ľudí vymazaných z registra obyvateľstva v roku 1992, hneď po vyhlásení nezávislosti. Približne 4000 osôb je však stále bez štátnej príslušnosti.

Ochrana osôb bez štátnej príslušnosti

Problém ovplyvňujúci život takemer 12 miliónov ľudí po celom svete. Prečítajte si ako ich UNHCR chráni.

Dohovory o osobách bez štátnej príslušnosti z roku 1954 a z roku 1961

Dva Dohovory zaoberajúce sa ochranou osôb bez štátnej príslušnosti a znižovaním ich počtu.