UNHCR upozorňuje na zhoršujúce sa podmienky a výzvy, ktorým čelia zraniteľní ukrajinskí utečenci a utečenky v Európe

Podľa najnovšej správy, ktorú zverejnil Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) 15. novembra 2023 (originál tlačovej správy v anglickom jazyku TU), takmer dva roky po invázii na Ukrajinu, čelia mnohé skupiny ľudí, ktoré utiekli z Ukrajiny čoraz väčším problémom a ťažkostiam. Ide najmä o starších ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím, s vážnymi zdravotnými problémami a so špecifickými potrebami.

V najnovšej regionálnej správe UNHCR o stave ochrany a pomoci pre utečencov a utečenky s názvom „Displacement Patterns, Protection Risks and Needs of Refugees from Ukraine“ (Vzorce v oblasti vysídlenia, riziká v oblasti ochrany ukrajinských utečencov a utečeniek a ich potreby) sa na jednej strane konštatuje, že hoci sa celkovo zaznamenal pokrok v prístupe utečencov a utečeniek k službám a ich začlenenie do vnútroštátnych systémov v Európe vďaka prístupu k dočasnému útočisku, na druhej strane údaje poukazjú aj na nepriaznivé okolnosti pre tých najzraniteľnejších.

„Obávame sa, že mnohí ľudia nútení opustiť svoju krajinu prepadávajú cez systém. Vítame predĺženie dočasného útočiska v EÚ do marca 2025, ale treba sa naďalej zameriavať na úplné a praktické začlenenie najzraniteľnejších ľudí do vnútroštátnych systémov v hostiteľských krajinách,“ povedal Philippe Leclerc, Riaditeľ UNHCR pre Európu.

Napriek tomu, že sa naďalej zasadzujeme za plné začlenenie najzraniteľnejších osôb do vnútroštátnych systémov, osoby so špecifickými potrebami čelia čoraz väčším prekážkam pri hľadaní bývania alebo prístupu k zdravotnej starostlivosti či práci, pričom situácia sa postupnezhoršuje. Okrem toho najzraniteľnejšie osoby majú v hostiteľských krajinách problém získať doklady totožnosti, predovšetkým biometrické pasy, čo môže mať negatívny vplyv na prístup k právam. Znepokojujúce sú náznaky, že niektorí môžu byť nútení prijať predčasné rozhodnutie vrátiť sa domov na Ukrajinu, kde situácia zostáva naďalej nestabilná.

V správe sa analyzujú údaje z viac ako 18 500 rozhovorov s utečencami a utečenkami v období od októbra 2022 do septembra 2023 v Poľsku, Moldavsku, Rumunsku a na Slovensku.

Medzi kľúčové zistenia v správe patria napríklad:

  • Takmer štvrtine utečencov a utečeniek v hostiteľských krajinách stále chýbajú dôležité dokumenty vrátane biometrických pasov. Hoci sa počet dotknutých ľudí za posledný rok znížil z 30 % na 23 %, mnohí z nich sú starší ľudia. Prístup utečencov a utečeniek k dokladom v hostiteľských krajinách sťažuje množstvo faktorov vrátane požiadaviek na predloženie podporných dokumentov (ktoré mnohí z nich mohli stratiť, alebo ich zanechať na Ukrajine, keď opúšťali svoje domovy), dlhých čakacích lehôt a súvisiacich poplatkov za vybavenie.
  • Prístup k udržateľnému a cenovo dostupnému bývaniu je ďalšou výzvou, keďže mnohé programy bezplatného ubytovania sa v priebehu roka končia a možnosti bezplatného ubytovania sa znižujú, pričom zdroje najzraniteľnejších osôb sú už vyčerpané. Viac utečeneckých rodín s členmi so zdravotným postihnutím je nútených uchýliť sa do kolektívneho ubytovania – ich počet sa zvýšil na 24 % z 13 % v minulom roku.
  • Podobne aj domácnosti vrátane starších ľudí alebo osôb so zdravotným postihnutím naďalej čelia výzvam v prístupe k zamestnaniu, často z dôvodu opatrovateľských povinností alebo nedostatku primeraných služieb. Podiel respondentov z domácností zahŕňajúcich osoby so zdravotným postihnutím, ktorí boli zamestnaní, sa drasticky znížil, a to na menej ako 20 percent z 38 percent na konci roka 2022.

Takmer dva roky od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu nútene opustilo krajinu viac ako 6,2 milióna utečencov a utečeniek, pričom 5,8 milióna z nich sa nachádza v Európe.

„Vzhľadom na to, že vojna stále pokračuje, vyzývame na pokračovanie podpory ľudí nútených opustiť svoju krajinu a ich miestnych hostiteľských komunít. Keďže obavy o bezpečnosť naďalej bránia mnohým ľuďom v návrate domov na Ukrajinu, utečenci a utečenky by mali byť podporovaní tak dlho, kým zostanú vysídlení. Nemali by sa cítiť pod tlakom vrátiť sa len preto, že si v exile nedokážu zabezpečiť živobytie,“ dodal Leclerc.

Koniec

Ide o tretiu správu z tejto série, avšak najnovšia verzia zahŕňa celý rok, zatiaľ čo predchádzajúce správy sa týkali polročných období.

UNHCR v rámci podpory hostiteľských vlád v regióne naďalej koordinuje Medziagentúrny akčný plán reakcie na príchod utečencov z Ukrajiny na rok 2023, ktorého cieľom je zabezpečiť utečencom a utečenkám prístup k ochrane a pomoci na nediskriminačnom základe s osobitným zameraním na skupiny ľudí, ktorým hrozí, že sa stanú zraniteľnými. Plán na rok 2023 kladie dôraz aj na sociálno-ekonomické začlenenie utečencov a utečeniek zohľadňujúc problémy, ktorým ľudia čelia v dôsledku ich dlhodobého vysídlenia.

UNHCR od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 poskytol peňažnú pomoc približne 530 000 zraniteľným utečencom a utečenkám z Ukrajiny v krajinách susediacich s Ukrajonou, čím poskytol nevyhnutnú potrebnú podporu, kým sa usiluje o ich začlenenie do zamestnania a vnútroštátnych systémov. Okrem toho UNHCR poskytuje prístup k právnym službám a poradenstvu s cieľom podporiť prístup k dokladom a ďalším základným právam medzi utečeneckými komunitami.

Predchádzajúce správy v origináli v angličtine:

Tendencie vysídlenia, riziká pre ochranu a potreby utečeniek a utečencov z Ukrajiny – Regionálna analýza č. 3 (originál v angličtine)

Tendencie vysídlenia, riziká pre ochranu a potreby utečeniek a utečencov z Ukrajiny – Regionálna analýza č. 2 (apríl 2023, originál v angličtine)

Tendencie vysídlenia, riziká pre ochranu a potreby utečeniek a utečencov z Ukrajiny – Regionálna analýza č. 1 (október 2022, originál v angličtine)

UNHCR informačný portál pre situáciu na Ukrajine (originál v angličtine)

Stanovisko UNHCR k dobrovoľnému návratu na Ukrajinu (originál v angličtine)

Kontakty pre médiá

V Bratislave:

V Ženeve: