Začleňovanie žiadateľov o azyl a utečencov s ohľadom na ich vek, pohlavie a iné odlišnosti | Navrhované riešenia

Utečenci, žiadatelia o azyl a osoby bez štátnej príslušnosti musia byť v centre záujmu v procese rozhodovania o ich ochrane a poskytovaní pomoci. Postupy treba rozvíjať a program plánovať tak, aby do nich tieto osoby boli zapojené a aby sa programy vytvárali so zameraním na ich potreby. Aby malo začlenenie […]

Utečenci, žiadatelia o azyl a osoby bez štátnej príslušnosti musia byť v centre záujmu v procese rozhodovania o ich ochrane a poskytovaní pomoci. Postupy treba rozvíjať a program plánovať tak, aby do nich tieto osoby boli zapojené a aby sa programy vytvárali so zameraním na ich potreby.

Aby malo začlenenie problémov a potrieb vysídlených osôb spolu s ich účasťou v tomto plánovaní, zavádzaní, monitorovaní a hodnotení zmysel, vypracovalo UNHCR stratégiu začleňovania žiadateľov o azyl a utečencov s ohľadom na ich vek, pohlavie a iné odlišnosti (AGDM) a ako jej súčasť aj metodológiu pravidelných participačných hodnotení.

Multifunkčné tímy každoročne navštevujú utečenecké tábory, prijímacie strediská, útvary zaistenia pre cudzincov a domácnosti, aby si vypočuli žiadateľov o azyl, utečencov a osoby pod s inou formou udelenej ochrany, jednak individuálne alebo v cieľových skupinách zostavených podľa pohlavia, veku, kultúrneho prostredia a právneho postavenia. Opýtaní hovoria o svojich problémoch a potrebách, a sú vyzývaní k tomu, aby navrhli praktické riešenia. Tieto rozhovory umožnia tímom, vytvoriť si všeobecný obraz a rozoznať tak skutočný trend od súboru individuálnych príbehov.

Multifunkčné tímy sú zostavené z predstaviteľov vlád hostiteľských krajín, UNHCR, mimovládnych organizácií a niekedy aj iných organizácií OSN. V týchto tímoch sú zastúpení aj muži aj ženy z rôznych odborných oblastí, aby bolo možné posúdiť informácie z rôznych uhlov pohľadu. Zistenia a odporúčania tímov sa dokumentujú vo forme podrobných správ z každej krajiny, a vo forme súhrnnej správy z regiónu pod názvom Byť utečencom.

Od roku 2005 kancelárie UNHCR v strednej Európe každoročne uskutočňujú v krajinách tejto regiónu participačné hodnotenia v desiatkach miest. V Maďarsku, Poľsku, na Slovensku a v Slovinsku sa AGDM hodnotenie koná každoročne od roku 2005, od roku 2007 sa pripojilo aj Bulharsko a Rumunsko, a v roku 2008 ich nasledovala Česká republika.

Participačné hodnotenia s odstupom času pomohli identifikovať potreby, nedostatky a najlepšie postupy. Zároveň pomohli dosiahnuť trvalé zlepšenia v oblasti azylových systémov a integračných postupov. Pri participačných hodnoteniach sa objavilo množstvo problémov, na ktoré by sa neprišlo bez metodológie AGDM. Tieto problémy zahŕňajú: nízku kvalitu tlmočníckych služieb, nedostatok ihrísk a učebných materiálov pre deti, nedostatok stravovacích alternatív pre moslimov počas Ramadánu a množstvo ďalších, na prvý pohľad možno  bezvýznamných problémov, ktoré sťažujú život, ale niekedy je možné ich vyriešiť takmer bez finančných prostriedkov. Veľká inovácia metodológie AGDM je, že systematicky zaviedla a začlenila pohľady a potreby vysídlených osôb do plánov a programov štátnych orgánov, mimovládnych organizácií a úradu UNHCR.

Dosiahnutý pokrok je pôsobivý v celej strednej Európe. Nielen, že sa v štátnych rozpočtoch a z Európskeho fondu pre utečencov uvoľnilo viac prostriedkov, ale boli tiež využité účelnejšie, čo predstavuje zásadný rozdiel. Správy AGDM z daných krajín a súhrnná správa, preložené do ôsmich jazykov sa dnes rôznymi pracovníkmi a zúčastnenými stranami používajú ako pracovné nástroje, tým že sú použité v médiách a zahrnuté vo vysokoškolských učebných materiáloch.