Určovanie štatútu utečenca | Zlepšovanie kvality azylového konania

Určovanie štatútu utečenca je preskúmanie žiadosti o azyl vykonávaný štátnym orgánom alebo úradom UNHCR, ktorého cieľom je zistiť, či je jednotlivec žiadajúci o azyl naozaj utečencom. Pracovník vyzve žiadateľa o azyl, aby porozprával svoj príbeh a popri tom mu kladie otázky zamerané na zistenie všetkých skutočností. Tento proces často uľahčí […]

Určovanie štatútu utečenca je preskúmanie žiadosti o azyl vykonávaný štátnym orgánom alebo úradom UNHCR, ktorého cieľom je zistiť, či je jednotlivec žiadajúci o azyl naozaj utečencom. Pracovník vyzve žiadateľa o azyl, aby porozprával svoj príbeh a popri tom mu kladie otázky zamerané na zistenie všetkých skutočností. Tento proces často uľahčí prítomnosť profesionálneho tlmočníka. Pracovník následne porovná životný príbeh osoby s podrobnými správami o krajine pôvodu, napr. s praxou v oblasti ľudských práv, aby mohol rozhodnúť, či má táto osoba naozaj opodstatnený strach z prenasledovania alebo či by jej v prípade návratu hrozilo vážne nebezpečenstvo.

V krajinách, ktoré neprijali Dohovor o utečencoch z roku 1951 alebo ktoré nemajú zavedený azylový systém, prípadne ich systém nefunguje správne, má UNHCR mandát na pomoc vládam pri určovaní štatútu utečenca, vykonávanie kontroly a udeľovanie samotného štatútu utečenca. Úrad UNHCR je zároveň oprávnený monitorovať azylové konania, nazerať do zložiek prípadov a monitorovať rozhodovací proces.

Ochrana utečencov začína definíciou toho, kto by mal byť chránený. Rozhodujúca je kvalita azylových rozhodnutí a predchádzajúce konanie. Pre UNHCR je veľmi dôležité zabezpečiť spravodlivosť, efektívnosť a kvalitu azylového konania, aby mohla plniť svoj primárny mandát a cieľ spočívajúci v poskytovaní medzinárodnej ochrany vysídleným osobám.

Krajiny regiónu stredná Európa pristúpili k Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a majú tiež fungujúce azylové systémy. UNHCR preto v strednej Európe nepreskúmava individuálne žiadosti o azyl. UNHCR v strednej Európe preto spolupracuje so štátmi na rozvoji ich azylových systémov, zabezpečovaní kvality azylových konaní a rozhodnutí, ako aj na rozvoji adekvátnych interných mechanizmov na zaistenie kvality.

Zlepšovanie kvality azylových konaní

Úrad UNHCR v období od roku 2008 do roku 2010 v rámci iniciatívy na podporu kvality realizoval projekt financovaný EÚ s názvom Mechanizmus na zabezpečenie kvality a hodnotenie azylových systémov (ASQAEM). Projektu sa zúčastnilo Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.

Cieľom projektu bola podpora priebežného rozvoja spravodlivých a efektívnych azylových konaní na základe úplného a komplexného uplatňovania dohovoru z roku 1951. Projekt skúmal a kontroloval azylové konania vrátane prvostupňových i druhostupňových rozhodnutí, identifikoval silné a slabé stránky štátnych postupov a navrhoval konkrétne opatrenia na zlepšenie kvality, spravodlivosti a efektívnosti rozhodovacieho procesu. Projekt okrem toho zahŕňal individuálne školenia pracovníkov rozhodujúcich o žiadostiach o azyl a tematické školenia zamerané na špecifické aspekty, ako napríklad posudzovanie dôveryhodnosti, používanie informácií o krajine pôvodu, národnosť, alternatívy úteku do inej časti krajiny alebo zrýchlené konania. V rámci projektu sa školili interní pracovníci pre každý azylový orgán, aby sa umožnilo zabezpečenie kvality. Projekt sa venoval aj občianskej spoločnosti s cieľom vybudovať monitorovacie a hodnotiace kapacity v rámci mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa žiadosťami o azyl.

Cesta k internej kontrole a zaisteniu kvality

Projekt ASQAEM vyzdvihol dôležitosť systematického prístupu ku kontrole kvality azylových konaní. Úrad UNHCR preto pokračoval v práci, ktorú naštartoval projekt ASQAEM, a v strednej Európe uskutočnil nový projekt financovaný EÚ s názvom Ďalší rozvoj kvality azylového konania (FDQ).

Projekt sa realizoval v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku a zahŕňal pomoc rakúskych, nemeckých a britských úradov, ktoré sa delili o svoje skúsenosti. Cieľom projektu bolo na jednej strane ešte viac zlepšiť kvalitu azylových konaní a na druhej strane vybudovať efektívne a trvalo udržateľné mechanizmy internej kontroly, ktoré umožnia udržať vysokú kvalitu a zabezpečia efektívne a trvalo udržateľné fungovanie národných oddelení hodnotenia kvality v krajinách, ktoré sa zúčastnili projektu. Projekt sa zameriaval aj na rozvoj metodiky na riadenie budúceho rozvoja interných mechanizmov na zaistenie kvality v iných členských krajinách EÚ. Na konci projektu sa pripravili a vydali národné hodnotiace správy a príručka o metódach posudzovania.

UNHCR v strednej Európe okrem týchto dvoch projektov iniciatívy na podporu kvality vo februári 2010 ukončil aj výskumný projekt financovaný EÚ zameraný na posúdenie uplatňovania kľúčových ustanovení smernice EÚ o azylovom konaní v praxi v Bulharsku, Českej republike a Slovinsku. Tento projekt tiež zvýraznil nedostatky v súčasných právnych predpisoch a postupoch zúčastnených štátov. Realizovaný výskum v budúcnosti pomôže posilniť medzinárodné normy ochrany v rámci Spoločného európskeho azylového systému.