Česká republika

Aktivity v Českej republike Pracovné prostredie Úrad UNHCR v Prahe v Českej republike bol otvorený v roku 1992 po tom, ako Československo pristúpilo k Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a jeho protokolu z roku 1967. Po rozpade federácie Česká republika opätovne pristúpila k spomínaným dohovorom. Súčasný zákon […]

Aktivity v Českej republike

Pracovné prostredie

Úrad UNHCR v Prahe v Českej republike bol otvorený v roku 1992 po tom, ako Československo pristúpilo k Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a jeho protokolu z roku 1967. Po rozpade federácie Česká republika opätovne pristúpila k spomínaným dohovorom.

Súčasný zákon o azyle bol prijatý v januári 2000. Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy explicitne definuje úlohu UNHCR pri azylovom konaní. Benevolentné ustanovenia zákona o azyle povoľovali žiadateľom o azyl pracovať legálne v Českej republike okamžite po podaní ich žiadosti o azyl. Keďže mnohí cudzinci začali využívať azylové konanie ako najjednoduchší spôsob ako zlegalizovať svoj pobyt v krajine, aby mohli získať pracovné povolenie, novela zákona túto možnosť v roku 2002 zrušila.

Od roku 2001 môžu české úrady udeliť azyl aj z humanitárnych dôvodov. Humanitárny azyl sa zvyčajne udeľuje osobám, ktoré sú z rozličných dôvodov hendikepované alebo zraniteľné. Tieto osoby majú rovnaké práva ako utečenci.

Podľa najnovších predbežných údajov bolo v roku 2010 v Českej republike podaných asi 980 žiadostí o azyl, z čoho šesť tvorili žiadosti maloletých bez sprievodu a odlúčených detí. V roku 2010 bolo udelených 125 štatútov utečenca a 104 ľudí získalo doplnkovú formu ochrany. Väčšina žiadateľov o azyl prišla z nasledujúcich troch krajín pôvodu: Mongolsko, Bielorusko a Kazachstan.

Projekty a aktivity

Hlavným cieľom UNHCR v Českej republike je prostredníctvom svojej ochrany, programu a poskytovania informácií verejnosti podporovať úsilie vlády o vytvorenie komplexného, udržateľného a sebestačného azylového systému.

Činnosť spojená s právnou ochranou sa sústreďuje na zaistenie kvality rozhodnutí a služieb. UNHCR sa aktívne zapája do prípravných prác na všetkých príslušných právnych predpisoch a snaží sa o zabezpečenie implementácie zákona o azyle. Úrad pravidelne monitoruje rozhodnutia, ktoré boli prijaté na prvom stupni, aby tak zaistil spravodlivý a účinný postup pri určovaní právneho postavenia utečencov. UNHCR pomáha aj sudcom, ktorí sa zaoberajú odvolaniami proti prvostupňovým rozhodnutiam o neudelení azylu.

UNHCR sa podieľa aj na tvorbe zákona o pestúnskej starostlivosti, ktorý čiastočne pokrýva problematiku odlúčených detí. Okrem toho úrad spolupracuje aj s českou akademickou obcou, ako aj so špecializovanými organizáciami, ktoré sa zaoberajú takými otázkami ako sú ženy a deti v ohrození žiadajúci o azyl.  Prostredníctvom partnerských MVO sa všetkým skupinám žiadateľov o azyl a utečencov poskytuje právne a sociálne poradenstvo.

Keďže Česká republika nemá žiadne vonkajšie hranice EÚ, UNHCR sa tu zameriava na monitorovanie vstupu na územie a prístupu k azylovému konaniu na pražskom medzinárodnom letisku.

Od roku 2007 sa UNHCR v Prahe podieľa na každoročných participatívnych hodnoteniach, ktoré sú súčasťou globálnej stratégie zameranej na zohľadňovanie špecifík osôb pod ochranou UNHCR založených na ich veku, pohlaví a iných rozdielnostiach (AGDM). Multifunkčné tímy zložené zo zástupcov štátnych orgánov aj mimovládnych organizácií a zástupcov UNHCR navštevujú zaisťovacie, záchytné a ubytovacie zariadenia, aby zmapovali situáciu a potreby žiadateľov o azyl a utečencov a aby pre nich vypracovali vhodné riešenia.

Od spustenia AGDM sa štandardy integrácie stali pre UNHCR prioritou v tejto krajine. Úrad sa podieľal aj na vypracovaní Koncepcie štátneho integračného programu a naďalej jej dodržiavanie monitoruje.

Programová činnosť UNHCR sa vykonáva v úzkej spolupráci s vybranými českými mimovládnymi organizáciami. UNHCR prispieva k implementácii finančne a prostredníctvom poradenstva a školení. Poskytuje aj významné finančné prostriedky na pokrytie nákladov na sociálne a právne poradenstvo pre žiadateľov o azyl a utečencov v záchytných a utečeneckých zariadeniach a hlavných zaisťovacích zariadeniach.

UNHCR v Českej republike venuje osobitú pozornosť rómskej problematike v kombinácii s problémom osôb bez štátnej príslušnosti prostredníctvom pilotného rómskeho programu. Program bol spustený v roku 1995 a zameriava sa na rómsku populáciu bez štátneho občianstva – de facto i de jure. Tento fenomén sa objavil ako dôsledok rozdelenia Československa –  väčšina dotknutých ľudí bola rómskeho pôvodu. Úrad UNHCR pomáhal aj pri zriadení Poradne pre otázky štátneho občianstva v roku 1996 a poskytuje právne poradenstvo pri riešení jednotlivých prípadov a v prípade potreby pri navrhovaní noviel zákona o štátnom občianstve.

Od roku 2002 úrad spolupracuje so Strednou policajnou školou v Prahe, ako aj s organizáciami, ktoré sú zodpovedné za ďalšie vzdelávanie učiteľov.

UNHCR sa podieľa na mnohých projektoch na zvyšovanie informovanosti verejnosti, ktoré organizujú miestne MVO. Od roku 1998 UNHCR organizuje každoročnú súťaž pre novinárov, v ktorej je ocenený Najlepší príbeh s utečeneckou tematikou.

UNHCR v Českej republike pravidelne distribuuje informačné materiály o utečencoch s cieľom zvýšiť informovanosť o utečeneckej problematike a o činnosti úradu.