Poľsko

 Činnosť úradu UNHCR v Poľsku   Pracovné prostredie V Poľsku bol úrad UNHCR zriadený v roku 1992, kedy krajina pristúpila k Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a jeho protokolu z roku 1967. Podľa najnovších predbežných údajov bolo v roku 2010 v Poľsku podaných asi 6540 žiadostí o […]

 Činnosť úradu UNHCR v Poľsku

 

Pracovné prostredie

V Poľsku bol úrad UNHCR zriadený v roku 1992, kedy krajina pristúpila k Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a jeho protokolu z roku 1967.

Podľa najnovších predbežných údajov bolo v roku 2010 v Poľsku podaných asi 6540 žiadostí o azyl, z čoho desať tvorili žiadosti maloletých bez sprievodu a odlúčených detí. V roku 2010 bolo udelených asi 82 štatútov utečenca a 432 ľudí získalo doplnkovú formu ochrany. Väčšina žiadateľov o azyl prišla z týchto troch krajín pôvodu: Rusko, Gruzínsko a Arménsko.

Projekty a aktivity

Spočiatku úrad UNHCR spolupracoval s poľskou vládou, aby pomohol zriadiť prvé centrá pre utečencov a žiadateľov o azyl a vypracovať riadne postupy pri určovaní právneho postavenia utečencov. Keďže v priebehu rokov získali azyloví úradníci viac skúseností, UNHCR presunul svoju pozornosť na inštitúcie zaoberajúce sa utečencami a žiadateľmi o azyl, ako sú napríklad príslušníci hraničnej stráže, polície, sociálni pracovníci, mimovládne organizácie a právnické združenia.

Aby sa zabezpečilo, že ľudia, ktorí žiadajú o medzinárodnú ochranu, budú mať prístup na územie a k spravodlivému a účinnému azylovému konaniu, UNHCR v Poľsku realizuje program monitorovania hraníc, vrátane monitorovania hraníc v spolupráci s Centrom právnej pomoci Haliny Niec. Cieľom projektu je zaistiť pre žiadateľov o azyl prichádzajúcich na hranice ochranu pred vyhostením (návrat na územie, kde by bol ohrozený ich život alebo sloboda) a neopodstatneným administratívnym zaistením. Tento projekt poskytuje žiadateľom o azyl na hraniciach aj právnu pomoc a informácie o azyle a školí príslušníkov hraničnej stráže v súvislosti s právami ľudí, ktorí žiadajú o azyl.

UNHCR v Poľsku uskutočňuje od roku 2005 v záchytných zariadeniach participatívne hodnotenia s cieľom zabezpečiť primerané životné podmienky pre utečencov a žiadateľov o azyl.  Návštevy v teréne s osobitným dôrazom na vek, rodové a iné odlišnosti (AGDM) sa uskutočňujú v spolupráci s ministerstvom vnútra a správy, ministerstvom práce a sociálnych vecí, úradom pre cudzincov, oblastnými úradmi, miestnymi orgánmi, štátnou políciou a širokým spektrom mimovládnych organizácií (MVO).

Podľa dohody medzi úradom pre cudzincov, štátnou políciou, MVO a UNHCR realizuje varšavský úrad aj opatrenia na zamedzenie a riešenie prípadov sexuálneho a rodového násilia v záchytných zariadeniach. Patria medzi ne aj školenia pre zamestnancov takzvaných miestnych spolupracujúcich skupín, ako aj poskytovanie informácií a monitorovanie.

V rámci svojho úsilia zabezpečiť účinnosť a spravodlivosť azylových konaní zavádza UNHCR v Poľsku program Iniciatívy na podporu kvality azylového konania prostredníctvom projektu Zabezpečenia a zvyšovania kvality azylových systémov a projektu Ďalšieho rozvoja kvality azylového konania. V spolupráci s Oblastným správnym súdom vo Varšave a utečeneckou radou organizuje semináre a tematické stretnutia o azylových otázkach.

UNHCR v Poľsku má tému integrácie utečencov vo svojom programe zaradenú medzi poprednými prioritami. Podporuje vytváranie špecifických Tímov pre integračné záležitosti, ktoré slúžia ako poradné orgány. Úrad organizuje na túto tému aj konferencie, podporuje štúdie týkajúce sa situácie utečencov v krajine a pravidelne vydáva informačné materiály o možných spôsoboch riešenia integračných problémov a budúcich výziev.

V oblasti podpory presídľovania utečencov UNHCR v Poľsku úzko spolupracuje s ministerstvom vnútra a správy a ministerstvom práce a sociálnych vecí. Úrad organizuje študijné misie, podporuje účasť na príslušných medzinárodných stretnutiach a poskytuje podporu projektom, ktoré pomáhajú budovať budúce kapacity presídľovania.

Hlavnou činnosťou a cieľom UNHCR v Poľsku je presadzovanie pristúpenia Poľska k obom Dohovorom o osobách bez štátnej príslušnosti z roku 1954 a 1961, rovnako ako k Európskemu dohovoru o občianstve z roku 1997. S týmto zámerom organizuje semináre a konferencie o osobách bez štátnej príslušnosti a vydáva materiály, ktoré sa zaoberajú otázkou občianstva a problémom osôb bez štátnej príslušnosti.

Činnosti UNHCR v Poľsku týkajúce sa informovania verejnosti sa zameriavajú na zvýšenie informovanosti, tak v rámci spoločnosti ako aj médií, s cieľom priniesť utečeneckú problematiku do povedomia verejnosti. Úrad usporadúva a podporuje vybrané aktivity a kampane, ktoré prispievajú k väčšiemu zviditeľneniu a lepšiemu porozumeniu azylovej problematiky v rámci poľskej spoločnosti. Úrad tiež organizuje špeciálne prezentácie pre študentov, ktorí sa zameriavajú na azylové záležitosti a poskytuje im rôzne informačné materiály, ktoré im pomáhajú lepšie porozumieť situácii utečencov a žiadateľov o azyl.