Afganistan

Aktivity UNHCR v roku 2011   Pracovné prostredie Situácia Politické a bezpečnostné problémy vláde Afganistanu aj naďalej komplikujú zavádzanie plánu rozvoja a rekonštrukcie krajiny. V tunajšom prostredí, v ktorom UNHCR pracuje, je hlavným problémom ochrana civilistov, ale najväčšou hrozbou pre život a pokrok je pretrvávajúca obrovská chudoba. V dôsledku toho, […]

Aktivity UNHCR v roku 2011

 

Pracovné prostredie

Situácia

Politické a bezpečnostné problémy vláde Afganistanu aj naďalej komplikujú zavádzanie plánu rozvoja a rekonštrukcie krajiny. V tunajšom prostredí, v ktorom UNHCR pracuje, je hlavným problémom ochrana civilistov, ale najväčšou hrozbou pre život a pokrok je pretrvávajúca obrovská chudoba. V dôsledku toho, že kapacita Afganistanu absorbovať navrátilcov dosiahla svoje hranice, je trvalá udržateľnosť návratu a reintegrácie stále ťažšia. V oblasti reintegrácie sa očakáva istý pokrok, pri ktorom bude UNHCR naďalej zohrávať dôležitú úlohu. Bude však treba prijať aj opatrenia na zmenu súčasných postupov. UNHCR do riešenia problematiky riadenia migrácie v tomto regióne zapojí aj vlády Afganistanu, Pakistanu a Iránskej islamskej republiky.

Potreby

Návrat viac ako 5 miliónov utečencov od roku 2002 zvýšil odhadovaný počet obyvateľov Afganistanu o viac ako 20 %. V oblastiach s najvyššou návratnosťou je každý tretí obyvateľ navrátilcom. Hoci sme zaznamenali pokrok v oblasti rekonštrukcie a rozvoja, veľkým problém ostáva bezpečnosť. K hlavným potrebám navrátilcov patrí podpora týkajúca sa živobytia, prístrešia a pôdy. Dostupnosť pôdy a práv pre navrátilcov a vnútorne vysídlené osoby je obmedzená v dôsledku slabého súdnictva. UNHCR prostredníctvom ročných terénnych prieskumov (v období a na miestach, kde je to povolené) vykonáva celonárodné hodnotenie potrieb a zároveň monitoruje činnosti, ktoré využívajú techniky participačného hodnotenia  a zohľadňujú vek, pohlavie a ďalšie odlišnosti.

Hotovostný grant poskytovaný navrátilcom je určený na okamžité nevyhnutné potreby na obdobie približne prvého mesiaca po návrate, ako je napríklad doprava a jedlo. UNHCR v roku 2011 prehodnotí a zvýši tento grant na účel vyrovnania zvýšených nákladov na živobytie.

Deti čelia mnohým hrozbám vrátane detskej práce, prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi a skorého alebo núteného sobáša. Väčšie úsilie zamerané na potreby živobytia zraniteľných navrátených rodín predstavuje jeden zo spôsobov, ako riešiť hospodárske faktory, spôsobujúce medzery v ochrane týchto osôb. UNHCR aj naďalej podporuje bezpečné domy pre ohrozené ženy a dievčatá a presadzuje aj ďalšie riešenia. Pokiaľ ide o vnútorne vysídlené osoby, UNHCR sa zameriava na osoby vysídlené dávnejšie, ako aj na osoby vysídlené len prednedávnom. Afganistan tiež poskytuje útočisko žiadateľom o azyl, najmä z Iránskej islamskej republiky, Iraku a Pakistanu. Keďže štát nie je schopný zabezpečiť konania na určovanie štatútu utečenca (azylové konanie), túto činnosť vykonáva úrad UNHCR, ktorému sa už podarilo presídliť menší počet utečencov.

2011 UNHCR planning figures for Afghanistan
TYPE OF POPULATION ORIGIN JAN 2011 DEC 2011
TOTAL IN COUNTRY OF WHOM ASSISTED
BY UNHCR
TOTAL IN COUNTRY OF WHOM ASSISTED
BY UNHCR
Total 580,100 480,100 575,100 575,100
Refugees Various 20 20 20 20
Asylum-seekers Various 80 80 80 80
Returnees (refugees) Afghanistan 165,000 165,000 165,000 165,000
IDPs Afghanistan 400,000 300,000 400,000 400,000
Returnees (IDPs) Afghanistan 15,000 15,000 10,000 10,000

Hlavné zámery a ciele

Bezpečnosť pred násilím a vykorisťovaním

Zlepšiť dostupnosť právnej ochrany.

  • Konajú sa školenia odborníkov v oblasti práva, vykonávajú sa zásahy do súdnych prípadov, podporuje sa jednoduchší prístup k vnútroštátnym opravných prostriedkov a zvyšujú sa kapacity inštitúcií.
  • Posilnilo sa fungovanie siedmich stredísk právnej pomoci, konajú sa školenia odborníkov v oblasti práva a vykonávajú sa zásahy do súdnych prípadov.

Znížiť riziko sexuálneho a rodového násilia a zlepšiť kvalitu riešenia takých prípadov.

  • Zaviedli sa mechanizmy orientované na prežitie. UNHCR sa pripája k ďalším úradom OSN s cieľom realizovať kampane zamerané na zabránenie sexuálnemu a rodovému násiliu a na jeho riešenie.

Základné potreby a služby

Zlepšiť ubytovanie a infraštruktúru.

  • Najzraniteľnejšie navrátené rodiny majú k dispozícii asi 13 000 ubytovacích jednotiek.
  • Pomoc s ubytovaním sa poskytuje približne 7 245 vnútorne vysídleným rodinám.

Poskytnúť obyvateľstvu adekvátne základné domáce a hygienické potreby.

  • Viac ako 31 000 rodín dostáva domáce a hygienické potreby.

Trvalé riešenia

Realizovať potenciál na dobrovoľné návraty.

  • Približne 165 000 navrátilcov dostane finančnú pomoc vo forme hotovosti.
  • UNHCR pomáha približne 10 000 vnútorne vysídleným osobám vrátiť sa do obcí, z ktorých pochádzajú.

Účasť v komunite a samostatnosť

Zvýšiť úroveň samostatnosti a kvalitu životných podmienok.

  • Zavádzať malé projekty na úrovni komunít, uprednostňovať komunity v oblastiach s veľkým počtom navrátilcov.

Stratégia a aktivity v roku 2011

Celkové smerovanie stratégie a priority UNHCR sú stanovené v 5-ročnom (2008-2012) vládnom pláne národnej stratégie rozvoja, obsahujúcom i) dobrovoľný návrat Afgancov z Iránskej islamskej republiky, Iránu, Pakistanu a iných hostiteľských krajín, ii) posilňovanie kapacít krajiny v oblasti reintegrácie, iii) riešenie problému interného vysídľovania, iv) zlepšovanie podmienok pobytu Afgancov v okolitých krajinách a v) podpora bilaterálnych dohôd o migrácii za prácou.

Vývoj v regióne a náročné prostredie v Afganistane naznačujú, že aj napriek takému dôležitému riešeniu, akým je dobrovoľná repatriácia, sa z dlhodobého hľadiska vyhliadky Afgancov zdajú byť lepšie mimo krajiny. Treba preskúmať možnosti dohôd týkajúcich sa dočasnej migrácie za prácou, ktoré berú do úvahy mobilitu Afganskej populácie.

V súvislosti s riešeniami sa bude klásť dôraz na zvýšenie kvality reintegrácie navrátených osôb do oblastí ich pôvodu. K ochrane a pomoci tých najzraniteľnejších osôb sa bude pristupovať komplexnejším spôsobom vrátane hotovostných grantov, ubytovania, nepotravinovej pomoci a sprostredkovania živobytia, vďaka čomu sa posilnia možnosti trvalej reintegrácie.

S cieľom zlepšiť ochranu sa bude oblastiam monitorovania, hodnotenia a analýzy trvácnosti návratu, pohybu utečencov a migrantov a s tým súvisiacim otázkam ochrany ľudských práv, venovať väčšia pozornosť a viac zdrojov. Utečencom a žiadateľom o azyl sa bude poskytovať praktická právna pomoc a budú sa riešiť aj situácie, keď tieto osoby ostanú bez pôdy či pozemku.

UNHCR bude aj naďalej fungovať prostredníctvom národných a miestnych partnerských organizácií, pričom sústredí viac zdrojov do rozširovania týchto partnerstiev. Úloha UNHCR, ako lídra ochrannej skupiny, umožnila spoluprácu s menšími mimovládnymi organizáciami pracujúcimi vo vzdialených regiónoch, v ktorých majú prístup do oblastí najviac postihnutých vysídľovaním. Úrad UNHCR plánuje finančne podporovať tieto organizácie tak, aby mohol efektívnejšie pomáhať osobám vo svojom záujme. UNHCR bude aj naďalej v Afganistane poskytovať núdzové prístrešie a nepotravinovú pomoc.

Obmedzenia

Keďže okolnosti v oblastiach, v ktorých UNHCR pracuje sú veľmi nepredvídateľné, úrad UNHCR sa bude snažiť o postupné priblíženie sa k cieľom určeným Afganskou národnou rozvojovou stratégiou a zároveň zabezpečí efektívne riešenie rôznych foriem vysídlenia.

Nedostatočná bezpečnosť, politická nestabilita a ekonomické a sociálne problémy budú pravdepodobne pokračovať počas celého roka 2011. Počet vnútorne vysídlených osôb bude z dôvodu intenzívnejších vojenských operácií v južnej, západnej a juhovýchodnej oblasti krajiny pravdepodobne narastať.
UNHCR predpokladá, že pozemkové spory bude možné riešiť prostredníctvom integrovaného prístupu zameraného na danú oblasť, z ktorého budú mať prospech všetky strany.

Navrátilci bez pôdy však budú pravdepodobne aj naďalej žiť ako vysídlené osoby.

Sťažený a v dôsledku konfliktov neistý prístup UNHCR k vnútorne vysídleným osobám, bude aj naďalej komplikovať činnosti zamerané na poskytovanie ochrany a pomoci.

Organizácia a implementácia

Koordinácia

Bezpečnostná situácia v Afganistane sa od roku 2006 stále zhoršuje, čo brzdí budovanie a rekonštrukciu krajiny a obmedzuje prístup úradu UNHCR len na polovicu územia krajiny. Niektoré oblasti s najväčšou mierou návratnosti utečencov a vnútorne vysídlených osôb sú však napriek tomu stabilnejšie, čo úradu UNHCR a partnerským organizáciám v týchto oblastiach umožňuje voľnejší pohyb. UNHCR na druhej strane nemá žiadny, alebo len obmedzený prístup do oblastí s najvyšším počtom vnútorne vysídlených osôb v dôsledku konfliktov. V takomto prípade sa dostáva k osobám vo svojom záujme prostredníctvom miestnych partnerských organizácií.

Úrad UNHCR bude aj naďalej spolupracovať s Ministerstvom pre utečencov a repatriáciu a kľúčovými ministerstvami spadajúcimi do rámca Afganskej národnej rozvojovej stratégie, aby mohol napomáhať reintegrácií navrátilcov a ochraňovať vnútorne vysídlené osoby. Bude sa snažiť aj o väčšiu mieru zapojenia ďalších kľúčových partnerských strán, ako je Ministerstvo zahraničných vecí – odbor zaoberajúci sa migráciou, Ministerstvo rehabilitácie a rozvoja vidieka – najmä pre projekty týkajúce sa vody a rozvoja komunity, Ministerstvo mestského plánovania a rozvoja a Ministerstvo spravodlivosti.

Informačné strediská a strediská právnej pomoci Nórskej rady pre utečencov budú UNHCR podporovať poskytovaním právneho poradenstva a školením právnikov, miestnych orgánov a ostatných osôb, ktoré sa podieľajú na systémoch neformálneho riešenia konfliktov. UNHCR bude spolupracovať s Medzinárodnou organizáciou práce a afganským Ministerstvom práce a sociálnych vecí na vedení školení rozvíjania zručností pre navrátilcov, aby tak mali vyššie šance na získanie zamestnania. UNHCR spolupracuje s Ministerstvom pre ženské záležitosti a miestnymi organizáciami občianskej spoločnosti vo veci rodovej problematiky. UNHCR v rámci OSN spolupracuje s Pomocnou misiou OSN v Afganistane (UNAMA), Rozvojovým programom OSN (UNDP), Programom OSN pre ľudské sídla (UN-HABITAT), Svetovým potravinovým programom (WFP), Medzinárodnou organizáciou práce (ILO), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), Detským fondom OSN (UNICEF) a so Svetovou bankou.

Úrad UNHCR aj naďalej spolupredsedá národným a regionálnym pracovným skupinám pre individuálny plán rozvoja, ako aj pracovným skupinám pre bývanie, pozemky a vlastníctvo.

Finančné informácie

Rozpočet na rok 2011 odráža posun v programe UNHCR smerom k trvalým riešeniam a k integrovanej stratégií zameranej na reintegráciu, pričom pozornosť venovaná ochrane zostáva nezmenená. Tým sa zlepší najmä podpora úradu UNHCR zameraná na reintegráciu navrátených utečencov, ako aj ochranu, pomoc a riešenia situácie vnútorne vysídlených osôb. Najväčší nárast v rozpočte na rok 2011 v porovnaní s rokom 2010 predstavuje oblasť nákladov na administratívu a zamestnancov. V súčasnej štruktúre rozpočtu na aktivity v Afganistane sa počiatočné potreby navrátených utečencov, ako napríklad hotovostné granty, budú poskytovať v rámci piliera pre utečencov. Reintegračné potreby navrátilcov, ako napríklad plánované zásahy týkajúce sa prístrešia, dostupnosti vody a živobytia sú zahrnuté v reintegračnom pilieri. Všetky činnosti týkajúce sa vnútorne vysídlených osôb vrátane núdzovej pomoci sú zahrnuté v štvrtom pilieri.

Source: UNHCR Global Appeal 2011 Update