Úrad generálneho inšpektora | Vnútorná kontrola

    Úrad generálneho inšpektora (IGO) so sídlom v ústredí UNHCR v Ženeve má tri mandáty: posúdiť kvalitu riadenia UNHCR, vrátane zavedenia opatrení na predchádzanie nedostatkom v riadení a plytvaniu zdrojmi;vyšetrovať obvinenia z neprofesionálneho správania, ktoré môže predložiť ktorýkoľvek zamestnanec organizácie,  vrátane zamestnancov pracujúcich na dobu určitú;viesť vyšetrovanie súvisiace s […]

 

 

Úrad generálneho inšpektora (IGO) so sídlom v ústredí UNHCR v Ženeve má tri mandáty:

  • posúdiť kvalitu riadenia UNHCR, vrátane zavedenia opatrení na predchádzanie nedostatkom v riadení a plytvaniu zdrojmi;vyšetrovať obvinenia z neprofesionálneho správania, ktoré môže predložiť ktorýkoľvek zamestnanec organizácie,  vrátane zamestnancov pracujúcich na dobu určitú;viesť vyšetrovanie súvisiace s násilnými útokmi na zamestnancov a operácie UNHCR, a iné incidenty, ktoré by mohli poškodiť povesť organizácie.

V prípade, že vyšetrovanie odhalí nedostatky v administratívnych alebo operačných postupoch, v smerniciach, pokynoch alebo postupoch, IGO zašle správu Vysokému komisárovi, prípadne inému zodpovednému vedúcemu pracovníkovi s odporúčaním, aby v danej veci konal. IGO tiež vykonáva pravidelné kontroly v rámci operácií UNHCR a jej jednotlivých úradov po celom svete, aby sa uistil, že práca úradov prebieha v súlade s pravidlami a nariadeniami.

Oddelenie vyšetrovania IGO je zodpovedné za príjmanie a posudzovanie obvinení z neprofesionálneho zaobchádzania so zamestnancami UNHCR. V tomto procese ide predovšetkým o zistenie skutkového stavu a nie o trest za porušenie pravidiel. Ak vyšetrovanie preukáže, že obvinenie je opodstatnené, IGO zašle predbežnú správu vedúcemu oddelenia ľudských zdrojov  a oddeleniu riadenia UNHCR, aby vykonali ďalšie kroky.

Závery vyšetrovacieho oddelenia IGO môžu viesť k disciplinárnemu alebo administratívnemu konaniu, vrátane uplatnenia sankcií ako je výpoveď, preradenie na nižšiu pozíciu, odloženie povýšenia alebo písomné napomenutie.