Wat doet UNHCR in België?

Onze voornaamste activiteiten zijn:

  • Advies geven aan asielinstanties en aan organisaties die vluchtelingen helpen (juristen, maatschapelijke assistenten, ngo’s,…) over vluchtelingenrecht en de wetgeving rond asiel en staatloosheid, om er voor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met internationale rechtsnormen.
  • Verzekeren dat het beginsel van non-refoulement gerespecteerd wordt, zodat geen enkele vluchteling wordt teruggestuurd naar een land waar hij of zij het risico loopt te worden vervolgd.
  • Vluchtelingen, asielzoekers en staatlozen informeren over hun rechten en plichten.
  • Bijstand verlenen aan in België hervestigde vluchtelingen en aan vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben verkregen, in het kader van hun procedure tot gezinshereniging met naaste familieleden.
  • Via campagnes en samenwerking met de pers het publieke bewustzijn verhogen over vluchtelingen en aandacht vragen voor hun levensomstandigheden.
  • Opleidingen geven over vluchtelingen en staatlozen.
  • We zijn ook actief in het bevorderen van de publieke steun voor asielzoekers, vluchtelingen en het werk van UNHCR wereldwijd
  • Via fondsenwerving bij publieke en particuliere donoren, werken we proactief samen met bedrijven, organisaties en mensen die bereid zijn bij te dragen aan innovatieve oplossingen voor de problemen waarmee vluchtelingen geconfronteerd worden.