Raadpleeg ons Mid-Year Trends Rapport 2023 voor de meest recente cijfers.

 

Mid-Year Trends 2023

Vluchtelingen komen Polen binnen vanuit Oekraïne bij de grensovergang Medyka. © UNHCR/Chris Melzer

Hoeveel vluchtelingen zijn er wereldwijd?

Eind 2023 waren er in totaal 117,3 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht. Nooit eerder telde UNHCR zo veel mensen op de vlucht.

Dit aantal bestaat uit de volgende vier groepen:

Vluchtelingen

Van de 117,3 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn, zijn 43,4 miljoen vluchtelingen: dit zijn mensen die hun land ontvlucht zijn. 31,6 miljoen van hen vallen onder UNHCR-mandaat. 6 miljoen van hen zijn Palestijnse vluchtelingen, geregistreerd door vluchtelingenorganisatie UNRWA.

Asielzoekers

In 2023 hadden 6,9 miljoen asielzoekers een asielaanvraag lopen in een ander land. Zij wachtten op een beslissing over hun asielaanvraag.

Andere mensen die internationale bescherming nodig hebben

Daarnaast zijn er nog 5,8 miljoen mensen die niet geregistreerd staan als vluchteling, maar wel internationale bescherming nodig hebben: “Mensen buiten hun land of territorium van herkomst, meestal omdat ze met geweld zijn verdreven over internationale grenzen heen, die niet zijn gerapporteerd onder de andere categorieën maar die waarschijnlijk internationale bescherming nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen uit Venezuela.

Binnenlands ontheemden

Het grootste gedeelte van de mensen op de vlucht (68,3 miljoen mensen) zijn intern ontheemden: mensen die op de vlucht zijn in hun eigen land. Zij zijn wel hun thuis ontvlucht maar hebben geen landsgrens overgestoken.

Waar worden vluchtelingen opgevangen?

De meeste mensen die op de vlucht staan blijven in eigen land. Als zij wel grenzen oversteken, blijven ze meestal in hun eigen regio. De meeste mensen die hun land ontvluchten, vluchten naar een buurland. In 2023 werd 69 procent van alle vluchtelingen opgevangen door buurlanden.

De meeste landen die vluchtelingen opvangen zijn lage- en midden inkomenslanden. 75% van alle vluchtelingen wordt opgevangen in lage en midden inkomenslanden. De minst ontwikkelde landen vingen in 2023 20 procent van het totaal aantal vluchtelingen op

  Demografie van mensen die gedwongen op de vlucht zijn 

  Kinderen vormen 30% van de wereldbevolking, maar maken 40% van alle mensen die gedwongen op de vlucht zijn uit.

   Hoeveel mensen zochten in 2022 asiel in België?

   In 2022 vroegen in totaal 36.871 mensen asiel aan in België, waaronder 78 mensen die via hervestiging België bereikten. Dit betekent een stijging van 42% ten opzichte van het jaar voordien. Toen dienden 25.971 mensen een asielaanvraag in.  

   De belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers in 2022 waren Afghanistan (6.156), Syrië (3.545), Palestina (2.802), Burundi (2736) en Eritrea (1953). 70,6% van de asielzoekers waren mannen, tegenover 29,4% vrouwen. 2.394 personen die vorig jaar een asielaanvraag indienden, waren niet-begeleide en van hun ouders gescheiden kinderen.1 Dit is een stijging t.o.v. 2021. 63,7 van hen heeft de Afghaanse nationaliteit. 

   Daarnaast kregen in 2022 63.356 vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijke bescherming in België. Tijdelijke bescherming is een uitzonderlijke procedure van de Europese Unie die inhoudt dat in het geval van een massale instroom van mensen op de vlucht (niet EU-burgers), deze personen onmiddellijk en collectief internationale bescherming krijgen in EU-lidstaten. Aangezien vluchtelingen uit Oekraïne die beroep doen op tijdelijke bescherming hierdoor niet de standaard asielprocedure doorlopen, worden Oekraïense vluchtelingen niet bij de 36.871 asielaanvragers gerekend. 

   In 2022 werd voor 43% van de behandelde asielaanvragen beoordeeld in eerste aanleg dat de aanvrager daadwerkelijk recht heeft op internationale bescherming. Concreet gaat dit om 10.632 asielzoekers die een vluchtelingenstatuut (41,1%) of subsidiair beschermingsstatuut (1,9%) toegekend kregen. Dit relatieve aantal ligt daarmee ongeveer even hoog als in 2021 (43,5%). Het hoogste aantal erkende vluchtelingen kwam vorig jaar uit Syrië (2.499), Afghanistan (2.467), Eritrea (1.357) en Palestina (760).   


   1 In 2022 verklaarden 3.615 asielzoekers dat ze een niet-begeleid, van hun ouders gescheiden kind waren bij het indienen van hun asielaanvraag. Na onderzoek voor leeftijdsbepaling door de dienst Voogdij werden 2.394 personen effectief als minderjarig beschouwd. Nog niet alle onderzoeken waren op het moment van de publicatie van de asielstatistieken in januari 2023 echter al gepubliceerd. Dit cijfer kan dus nog oplopen.

    

   Bronnen:  
   UNHCR Refugee Statistics 
   CGVS
   DVZ
   DVZ – Tijdelijke bescherming 

   Waarom houden we cijfers bij?

   Nauwkeurige informatie en exacte cijfers zijn belangrijk voor de planning en het werk van UNHCR. Wanneer een grote crisis uitbreekt en vervolgens vluchtelingenstromen op gang komen, is het belangrijk om juist in te schatten hoeveel mensen hulp nodig hebben, wat ze nodig hebben en hoeveel mensen we daarvoor moeten inzetten. Op die manier kunnen we zo snel mogelijk de noodzakelijke hulp bieden.

   Blijf op de hoogte

   Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste cijfers over vluchtelingen en van onze activiteiten in België en ver daarbuiten? Meld je dan aan voor onze online nieuwsbrief.

   Schrijf je in

   Noodsituaties

   Wanneer een crisissituatie zich voordoet, zetten we binnen 72 uur een grootschalige noodhulpoperatie op poten. Ontdek in welke noodsituaties UNHCR humanitaire hulp biedt. 

   UNHCR’s noodhulp

   We bieden levensreddende hulp aan miljoenen mensen op de vlucht. Lees meer over het werk van UNHCR.