Nye veje – nye muligheder

Vi lever i en tid med et historisk højt antal flygtninge og fordrevne, der typisk huses af lavindkomst- og mellemindkomstlande. Samtidig vokser flygtningesituationen sig stadig mere kompleks, mens den globale respons til de store flygtningebevægelser forbliver utilstrækkelig og underfinansieret.

Det kalder på nytænkning – både globalt og lokalt – og UNHCR leder dette arbejde.

 

En ny global vision

19. september 2016 var en historisk dag for det internationale arbejde med flygtninge, da samtlige 193 medlemslande i FN underskrev New York-Erklæringen, der tegner en vision for et mere kontrolleret og omfattende globalt svar på verdens flygtningesituation.

Landene bekræftede deres forpligtelse til at beskytte mennesker, der er tvunget på flugt, og understregede vigtigheden af en mere jævnbyrdig fordeling af ansvaret og behovet for at udvise global solidaritet med de lande, der huser dem.

Samtidig blev landene enige om at udvikle den såkaldte Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF), en ramme for en mere forudsigelig og omfattende tilgang til store flygtningebevægelser. Centralt i dette arbejde står ideen om en mere holistisk, ”all-of-society approach”, hvor alle aktører i samfundet – regeringer, internationale organisationer, den private sektor, lokalsamfund og flygtningene selv – bidrager side om side.

I New York-Erklæringen fik UNHCR desuden til opgave af FN’s medlemslande at udvikle FN’s Globale Flygtningepagt (Global Compact on Refugees), som i december blev vedtaget med massivt flertal af FN’s medlemslande.

Denne flygtningepagt tilvejebringer en plan for, hvordan flygtninge bedre kan blive selvforsørgende, få adgang til sundhed, uddannelse og beskæftigelse, og blive inkluderet i deres værtssamfund helt fra start af. Samtidig adresserer aftalen  håndgribelige måder at støtte og lette presset på de lande, der huser flest flygtninge, skabe bedre muligheder for genbosættelse i tredjelande samt at sikre de rigtige betingelser for, at flygtninge frivilligt og trygt kan vende tilbage til deres hjemlande.

Det er derfor også helt afgørende, at der skabes en bedre sammenhæng mellem den akutte humanitære nødhjælp og det mere langsigtede udviklingsarbejde.

Læs mere om FN’s Globale Flygtningepagt her.

Verdenssamfundet har under overskriften “Leave No-one Behind” vedtaget 17 nye globale verdensmål under 2030 Dagsordenen for Bæredygtig Udvikling. UNHCR arbejder for, at verdens flygtninge, internt fordrevne og statsløse personer systematisk inkluderes i arbejdet med gennemførelsen af de nye verdensmål.

UNHCR stræber efter at drage nytte af den nyeste tilgængelige teknologi og ideer. Vi arbejder i stigende grad sammen med den private sektor om innovative løsninger, og sådanne partnerskaber skaber ny energi og fornyelse til vores arbejde for verdens flygtninge.

 

Direkte økonomisk støtte til flygtninge

Størstedelen af verdens flygtninge bor og lever i samfund, hvor de har adgang til varer og tjenester på samme måde som lokalbefolkningen. Ved at give flygtninge kontanter og rationeringsmærker bliver det muligt for dem at få opfyldt deres behov for eksempelvis mad, vand og sundhedspleje på en værdig måde. Samtidig bidrager de til den lokale økonomi.

UNHCR benytter sig flere steder af såkaldt ”cash-based intervention” til at yde beskyttelse, bistand og service til de mest sårbare. Denne form for direkte økonomisk støtte via pengeautomater og iris-scanninger, som kan fastslå identitet, giver en fleksibilitet, så flygtningene selv kan prioritere og vælge, hvad netop de har behov for, og det reducerer risikoen for, at flygtninge tyer til overlevelsesstrategier som børnearbejde, overlevelsessex, familieseparation osv.

 

Internetadgang til flygtninge

Mennesker, der er fordrevet fra deres hjem, lever typisk en tilværelse uden mulighed for at få livsvigtige informationer og kontakt til deres nærmeste familie, uden adgang til basale tjenesteydelser og uden forbindelse til det lokale, nationale eller globale samfund.

Deres bosteder mangler ofte adgang til digitale netværk og infrastruktur – og hvis der er internetforbindelse, er den ofte for dyr til at betale. Den digitale revolution, som har ændret verden, foregår uden om flygtninge.

Via kreative partnerskaber og de rigtige investeringer arbejder UNHCR på at sikre, at alle flygtninge og værtslande har adgang til et godt internet- og mobilnetværk, som er til at betale.

 

Innovation

UNHCR arbejder løbende på at fremme innovation på tværs af organisationen og udnytte nytænkende værktøjer, processer og teknisk know-how til at forbedre flygtninges værdighed, mulighed for selvforsørgelse, adgang til uddannelse og for at sikre, at UNHCR arbejder så effektivt som muligt.

Vores innovationsprojekter udnytter al den ekspertise, der findes i de forskellige afdelinger af UNHCR, hos flygtningene selv, i akademiske kredse samt i den private sektor. På den måde arbejder vi hårdt for at finde kreative løsninger på de mange udfordringer, som flygtninge står over for – og for at finde bedre måder at hjælpe og beskytte flygtninge, mens vi samtidig tager højde for eksempelvis mangel på ressourcer, beskyttelse af miljø og klima, samt anvendelse af bæredygtig energi.