Dohovor o právnom postavení utečencov | Významný dokument na podporu našej práce

Vývoj významných právnych nástrojov, dohovorov a smerníc na ochranu utečencov začal už začiatkom 20. storočia v Lige národov, predchodkyni Organizácie spojených národov. Vyvrcholil 28. júla 1951, keď špeciálna komisia OSN schválila Dohovor o právnom postavení utečencov.

Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 je významným právnym nástrojom súčasnej medzinárodnej ochrany utečencov. Dohovor definuje pojem utečenec, formu právnej ochrany, inú pomoc a sociálne práva utečencov, ktoré by im mali poskytnúť štáty, ktoré sú signatármi Dohovoru. Základné pravidlo Dohovoru ustanovuje, že utečenec nemá byť vrátený do krajiny, v ktorej mu hrozí prenasledovanie. Dohovor tiež definuje povinnosti utečencov voči prijímajúcemu štátu a objasňuje, že niektorým kategóriám osôb ako napríklad vojnovým zločincom, nemôže byť udelený štatút utečenca.

Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 zohľadnil medzinárodný rozmer utečeneckých kríz a potrebu medzinárodnej spolupráce a zdieľanie bremena všetkými stranami Dohovoru.

Na začiatku, Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951, bol viac menej obmedzený na ochranu európskych utečencov po Druhej svetovej vojne. Protokol z roku 1967 rozšíril jeho pôsobnosť a odstránil zemepisné a časové obmedzenia. Dohovor sa tým zmenil na skutočne  univerzálny nástroj, pretože problém vysídlených ľudí sa rozšírili do celého sveta.

Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 sa nezaoberá dôvodmi úteku ľudí: porušovaním ľudských práv, politickými a ozbrojenými konfliktmi v krajine pôvodu. Je koncipovaný tak, aby zmiernil následky týchto problémov tým, že obetiam ponúka určitý druh medzinárodnej ochrany alebo inú pomoc a na koniec aj vybudovať si nový život.

Spolu s Protokolom z roku 1967,  Dohovor inšpiroval aj prijatie dôležitých regionálnych nástrojov ochrany utečencov, akými sú napríklad Dohovor o utečencoch Organizácie africkej jednoty z roku 1969 a Kartagénska deklarácia o utečencoch v Latinskej Amerike z roku 1984.

Výročia

Prečítajte si, aké výročia si UNHCR pripomenul v roku 2011.