Naar een sterkere bescherming van niet-begeleide en van hun ouders gescheiden kinderen in België

Studiedag aangaande de bescherming van niet-begeleide en van hun ouders gescheiden kinderen in België

Na de publicatie van zijn rapport “Naar een sterkere bescherming van niet-begeleide en van hun ouders gescheiden kinderen in België” (april 2019), organiseerde het VN-Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) in samenwerking met het Platform kinderen op de vlucht een studiedag op 17 september 2019 om de aanbevelingen van dit rapport te bespreken met een breed publiek van actoren uit de relevante instellingen en verenigingen.

“Naar een sterkere bescherming van niet-begeleide en van hun ouders gescheiden kinderen in België” werd opgesteld met de steun van het programma “Rechten, Gelijkheid en Burgerschap” van de Europese Commissie. Het rapport is gebaseerd op een raadplegingsproces, dat plaatsvond in 2018, met meer dan 100 relevante actoren en interviews met een twintigtal niet-begeleide en van hun ouders gescheiden kinderen. Dit rapport benadrukt dat, ondanks een relatief robuust wettelijk kader voor de bescherming van niet-begeleide en van hun ouders gescheiden kinderen (NBG) (in de Belgische context ook bekend als niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)), er in België grote uitdagingen bestaan om deze kinderen voldoende bescherming te bieden.

Vanuit dit perspectief organiseerde de UNHCR in samenwerking met het Platform voor kinderen op de vlucht op 17 september 2019 een studiedag, om de huidige uitdagingen bij de bescherming van NBG-kinderen te bespreken. Deze studiedag had als doel om de bevindingen van het rapport te presenteren en te bespreken.

Ilse Derluyn, academisch experte en coördinator van het CESSMIR-onderzoekscentrum, ging dieper in op de pedagogische perspectieven voor NBG-kinderen. Bovendien lichtte ze het onvermijdelijk conflict tussen kinderbescherming enerzijds en migratiebeheer anderzijds, tijdens de uitvoering van het zorgbeleid voor NBG-kinderen, toe. Verschillende panels, waaronder deskundigen uit instellingen en het maatschappelijk middenveld, hebben zich gebogen over de uitdagingen met betrekking tot de identificatie van NBG-kinderen, het voogdijsysteem, de opvang van en zorg voor hun psychosociale behoeften en het begrip “het hoger belang van het kind” in de verblijfsprocedures.

Meer dan 150 mensen uit de academische wereld, overheids- en verenigingssector namen deel en droegen bij aan een rijke discussie. Het belang van een doeltreffende uitvoering van de signalementprocedure voor alle NBG-kinderen, met inbegrip van de procedures die het gevolg zijn van gemengde migratiestromen, de gevolgen gelinkt aan twijfels over de minderjarigheid, de sleutelrol van de zorgverleners, met inbegrip van de jeugdzorg gezien de scheidingssituatie van deze kinderen en het belang van het stellen van prioriteiten bij de procedures werden benadrukt als essentiële elementen om ervoor te zorgen dat op passende wijze rekening wordt gehouden met het hoger belang van deze zeer kwetsbare kinderen en om voor elk van hen een duurzame oplossing te vinden.

Deze studiedag markeert een verdere stap in de inzet voor en de perspectieven op de bescherming van NBG-kinderen in België. Bovendien was dit een gelegenheid om de verschillende betrokken actoren verder te sensibiliseren.

Naar het rapport